Hallituksen esitys STM/2020/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.1.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 108/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Juha Jokinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163594
Asia
Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on panna täytäntöön ns. Solvenssi II -direktiivin muutetut säännökset ja tarkentaa eräiden mainitun direktiivin säännösten täytäntöönpanoa vakuutusyhtiölaissa sekä panna täytäntöön vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin muutetut säännökset vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi vakuutusyhtiölain vakuutusmatemaatikkojen kelpoisuusvaatimuksia eurooppalaista kehitystä vastaavalla tavalla. Tarkennettavaksi ehdotetaan myös säännöksiä tasoitusmäärän ja volatiliteettikorjauksen laskennan yksityiskohdista. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös vähäisiä, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin, vakuutusten tarjoamisesta annettuun lakiin ja vakuutussopimuslakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Solvenssi II -direktiivin täytäntöönpanoa ja vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin mukaisten vähimmäismäärien tarkistamista koskevilla ehdotuksilla tarkennetaan voimassa olevan lainsäädännön sisältöä siten, että varmistetaan kansallisten säännösten ja EU-säännösten vastaavuus. Ehdotuksilla ei arvioida olevan käytännössä havaittavaa vaikutusta Finanssivalvonnan tai vakuutusyhtiöiden tehtäviin, kustannuksiin, tuloihin, vakavaraisuuteen, henkilöstöön tai organisaatioihin. Vakuutusmeklareiden tai sellaiseksi hakevien on ehdotusten voimaantulon jälkeen varmistuttava siitä, että vastuuvakuutuksen vähimmäismäärä täyttää kansallisen ja EU-lainsäädännön tarkistetut vaatimukset. Ehdotus, että vakuutusyhtiön tasoitusmäärän tavoitemäärän laskennassa otettaisiin vakavaraisuuspääomavaatimuksen korotus huomioon, voi vaikuttaa sellaisen vakuutusyhtiön tasoitumäärän tavoitemäärään ja enimmäismäärään, jolle tällainen korotus on asetettu. Tätä kautta muutos voi vaikuttaa myös sellaisen yhtiön tasoitusmäärään. Lähtökohtaisesti vakavaraisuuspääomavaatimuksen korotus on kuitenkin poikkeuksellinen ja harvinainen toimenpide. Vakuutusmatemaatikon kelpoisuusvaatimusten täydentäminen voi muuttaa vakuutusmatemaatikon kelpoisuusvaatimuksia keskipitkällä aikavälillä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen