Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lastensuojelulain muuttamisesta (HE 237/2018 vp; EV 317/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 237/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Annika Parsons, Neuvotteleva virkamies p.029 5163596

Asia
Eduskunta edellyttää, että sijaishuollossa olevien lasten oikeutta tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin sekä lastensuojelulakiin sisältyvien rajoitusten käyttöä arvioidaan ja selkeytetään osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämistä koskevan lainsäädännön valmistelua.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lastensuojelulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen