Hallituksen esitys STM/2017/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2017 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 124/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila
Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295163288
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia, työttömyyskassalakia ja sairausvakuutuslakia. Esitys on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman kärkihanketta työllisyyden ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Esitys perustuu malliin, joka valmisteltiin kolmikantaisesti työskennelleessä valtiosihteeri Martti Hetemäen vetämässä työryhmässä. Esityksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä ja lyhentää työttömyysjaksoja kannustamalla työttömiä työnhakijoita aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyyden keston ajan. Esityksessä ehdotetaan vähennettäväksi työttömyyden alun omavastuupäiviä seitsemästä päivästä viiteen päivään, ja lisättäväksi omavastuupäiviä työttömyyden ajalle, jos työttömyys jatkuu ja henkilö ei ole työllistynyt osittain työttömyysetuutta saadessaan. Omavastuupäivien lisääminen toteutetaan alentamalla täyttä työttömyysetuutta 4,65 prosentilla. Etuuden alentaminen ei ehdotuksen mukaan kertaudu. Työttömän työnhakijan aktiivisuutta seurattaisiin 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksolla, ja jos työtön työnhakija ei täyttäisi aktiivisuutta koskevaa edellytystä, etuuden alentaminen toteutettaisiin myös 65 maksupäivän ajaksi. Tämä jakso olisi aktiivisuuden seurannan uusi jakso. Työtön työnhakija voisi osoittaa aktiivisuuden palkkatyöllä, yritystoiminnan tuloilla tai osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun. Aktiivisuutta ei edellytettäisi henkilöltä, joka saa toista etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella, jolla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus tai joka toimii omais- tai perhehoitajana. Etuus palautuu täyden etuuden suuruiseksi henkilön työllistyttyä kokoaikatyössä tai päätoimisesti yritystoiminnassa yli kahden viikon ajan tai hänelle asetetun korvauksettoman määräajan jälkeen. Etuus palautuisi täydeksi myös sellaisen jakson päätyttyä, jonka ajalta työttömyysetuutta ei maksettaisi soviteltua työttömyysetuutta koskevien laskentasäännösten vuoksi. Esityksessä ehdotetaan myös, että alennettuun ansiopäivärahaan ei maksettaisi täyttä peruspäivärahaa vastaavaa rahoitusosuutta vaan suhteellinen osuus alennetusta päivärahasta. Samoin esityksessä ehdotetaan, että alennettua työttömyysetuutta saaneella mahdollinen työttömyysetuutta seuraava sairausvakuutuslain mukainen päiväraha perustuisi täyteen työttömyysetuuteen alennetun sijasta. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksen arvioidaan lisäävän työllisyyttä 8000 henkilötyövuodella. Ehdotettujen muutosten vaikutus valtion rahoitusosuuteen työttömyysturvamenoista on riippuvainen työllisyystavoitteen toteutumisesta. Jos puolet ansiopäiväraha ja peruspäivärahan saajista ja neljännes työmarkkinatuen saajista täyttää aktiivisuusedellytyksen, ehdotetut muutokset vähentävät valtion rahoitusosuutta työttömyysturvamenoista vuonna 2018 seuraavasti: - valtionosuus ansiopäivärahasta mom. 33.20.50 vähennystä 2,0 milj. euroa - valtionosuus peruspäivärahasta mom. 33.20.51 vähennystä 1 milj. euroa - valtionosuus työmarkkinatuesta mom. 33.20.52 vähennystä 14,5 milj. euroa Lisäksi muutoksen on arvioitu lisäävän asumistukimenoja mom. 33.10.54 4 miljoonalla eurolla ja toimeentulotuen menoja mom. 33.10.57 4 miljoonalla eurolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen