Hyppää sisältöön
Media

Tillstånd för sjuktransport tas in i lagen om hälso- och sjukvård

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 8.10.2009 10.57
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att beviljandet av sjuktransporttillstånd i fortsättningen ska basera sig på lagen om privat hälso- och sjukvård i stället för trafiklagen, vilket bättre motsvarar sjuktransportens ställning som en del av hälso- och sjukvården. Medicinsk ändamålsenlighet och patientsäkerhet betonas i villkoren för beviljandet av tillståndet och det ska beviljas om kraven som anges i lagen uppfylls.

Dessutom föreslås sjukförsäkringslagen ändras så att gravida kvinnor får rätt till övernattningspenning då de enligt läkarens instruktioner övernattar i närheten av förlossningsstället. Bestämmelsen skulle främst tillämpas i Lappland där avståndet till den närmaste verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård kan vara särskilt långt.

Regeringen föreslog torsdagen den 8 oktober att lagen om privat hälso- och sjukvård och sjukförsäkringslagen ändras. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Tillhandahållande av sjuktransporttjänster och främjandet av kvaliteten hör till kommunens och sjukdistriktens uppgifter. Det krävs tillstånd för sjuktransport ifall det inte är fråga om sjuktransport som har gjorts med en ambulans som hör till staten, en kommun, samkommun eller ett sjukhus.

Enligt propositionen ska beviljandet av tillståndet i fortsättningen inte vara baserat på behovsprövning utan tillståndsmyndigheten måste bevilja tillståndet om kraven som anges i lagen uppfylls. Villkoren för beviljandet av tillståndet är ett lämpligt sjuktransportfordon samt utrustning och ändamålsenlig utbildning för dem som deltar i verksamheten. Verksamheten ska också vara ändamålsenlig i medicinskt hänseende och beakta patientsäkerheten.

Tillståndet beviljas åtminstone i inledningsskedet av länsstyrelsen i det län där trafikens stationsplats ligger. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården beviljar tillstånd för dem som har stationsplatser i flera än ett län. Innehavaren av tillståndet har rätt att utföra sjuktransporter i hela landet med undantag för Åland.

Transporttaxan för sjuktransportfordon skulle fastställas med en förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Taxan kan vid behov justeras i enlighet med den allmänna kostnadsutvecklingen.

Avsikten är att lagarna träder i kraft den 3 december 2009.

För mer information

direktör Pekka Järvinen, tfn (09) 160 73800

 

 Sivun alkuun