Hyppää sisältöön
Media

Suun terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa suun terveydenhuollonlainsäädännön valmistelusta ja suun terveydenhuollon palveluidenyleisistä linjauksista osana terveydenhuoltoa. Suunterveydenhuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa.

Terveydenhuoltolaki 1326/2010(Finlex)

Valtioneuvoston asetuksessa säädellään tarkemmin lasten januorten ehkäisevä suun terveydenhuolto.

Valtioneuvoston asetusneuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekälasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011(Finlex)

Kunta järjestää suun terveydenhuollon palveluita

Kunnan on järjestettävä asukkailleen suun terveydenhuollonpalvelut. Palveluihin kuuluvat

  • väestön suun terveydenhuollon seuranta
  • terveysneuvonta- ja tarkastukset
  • suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen havaitseminen

Kunnan järjestämässä suun terveydenhuollossa tehdään yhteistyötäerikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon ja kunnansosiaalihuollon kanssa.

Kunnat voivat järjestää suun terveydenhuollon palvelut itsekunnan terveyskeskuksessa, kuulua kuntayhtymään tai ostaa palvelutmuilta palveluntuottajilta. Myös palveluseteliä käytetään joissakinkaupungeissa.

Erikoissairaanhoidon suun terveydenhuollon palvelujajärjestetään sairaanhoitopiirien yksiköissä sekä osin myösterveyskeskuksissa tai ostopalveluna.

Suun terveydenhuolto perustuu yhdenvertaisuuteen

Suun terveydenhuoltoon on laadittu yhdenvertaiset hoitoon pääsynperusteet. Näillä turvataan, että kaikilla olisi samanlaisetoikeudet ja mahdollisuudet päästä hoitoon.

Hoitoon pääsy. Yhtenäiset kiireettömänhoidon perusteet 2010 (STM:n selvityksiä 2010:31)

Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa. Tämä aika voidaanylittää kolmella kuukaudella, jos potilaan terveys ei vaarannu.

Kunnan tulee järjestää kiireellinen suun terveydenhuoltopotilaan asuinpaikasta riippumatta. Ympärivuorokautinen päivystysjärjestetään yhteistyössä muiden kuntien kanssa.

Hoitoon pääsy

Suuren hoidon kysynnän ja hammaslääkäripulan takia hoitoonpääsyssä on 2000-luvulla ollut viiveitä osassa terveyskeskuksia.Hammaslääkäripulan poistamiseksi hammaslääkärikoulutusta onmerkittävästi lisätty viime vuosina. Hoitojonoja on purettu useallaeri tavalla, kuten lisäämällä resursseja, uusimalla hoitokäytäntöjäja tehostamalla työnjakoa.

Tietoa kunnallisista suun terveydenhuollon maksuista: 

Kunnallisen hammashoidon maksut
Veteraanien hammashuolto

Kunnallisia suun terveydenhuollon palveluita täydentävätyksityiset palvelut. Yksityisiä hammashoitopalveluita korvataansairausvakuutuksesta Kelasta.  

Hammashoitokulut (Kela)
Veteraanin hammashuolto  (Kela)

Muut viranomaisten toimet suun terveydenhuollossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaiseeterveyskeskusten suun terveydenhuollon toimintatietojavuosittain.

Suun terveydenhuolto terveyskeskuksissa(THL)
Ehkäisevä suun terveydenhuolto (Kasvunkumppanit, THL)

THL julkaisee puolivuosittain hoitoon pääsyä koskevat tiedotalueittain terveyskeskusten suun terveydenhuollosta.

Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa(THL)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekäaluehallintovirastot valvovat suun terveydenhuollon toiminnanasianmukaisuutta.

Terveydenhuolto (Valvira)

Valvira valvoo lasten ja nuorten ehkäisevää suunterveydenhuoltoa valvontaohjelman avulla.

Neuvolatoiminta, koulu- jaopiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suunterveydenhuolto. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014(Valvira, pdf)

Keskeisiä julkaisuja suun terveydenhuollosta

STM on toimittanut julkaisun, joka tukee kunnissa tehtävääehkäisevää suun terveydenhuoltoa.

Neuvolatoiminta, koulu- jaopiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto (STM:njulkaisuja 2009:20)

STM on julkaissut esitteen, jossa kerrotaan suun ja hampaidenhoidon hyvistä käytännöistä. Esite on saatavilla verkossa suomeksi,ruotsiksi, albaniaksi, arabiaksi, englanniksi, persiaksi,somaliaksi, venäjäksi ja viroksi. 

Suun ja hampaiden hoito (STM:n esitteitä2008:8) 

Valittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia.

 Jos et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon taikohteluun, voit

  • ottaa yhteyttä hoitopaikkaasi tilanteen korjaamiseksi ja lisäselvityksiä varten
  • tehdä muistutuksen hoitopaikkasi terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin yrittää selvittää asia sinua hoitaneiden henkilöiden kanssa.
  • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle: oman alueesi aluehallintovirastoon tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvojaoikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsipotilasasiamieheen.

Potilasvahingosta voi hakea korvaustaPotilasvakuutuskeskuksesta.

Potilasvakuutuskeskus

Sivun alkuun