Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvitys: Kotona olevien vanhempien lapsia vähän päivähoidossa

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.10.2004 8.00
Tiedote 328/2004

Kunnallisessa kokopäivähoidossa niiden lasten osuus, joiden vanhemmat ovat kotona äitiys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla on suhteellisen pieni, alle 3 % kaikista päivähoidossa olevista lapsista. Kaikki kunnat arvioivat yhdessä perheen kanssa päivähoidon tarpeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä Kuntaliiton kanssa tekemän selvityksen mukaan kaiken kaikkiaan joka kymmenennellä kunnallisessa kokopäivähoidossa olevalla lapsella on toinen tai molemmat vanhemmat kotona. Suurin osa heistä on yli 3-vuotiaita ja päivähoidon tarve on perusteltua, kuten esimerkiksi lastensuojelun tarve. Selvitys tehtiin syyskuussa 2004.

Julkisuudessa käydyn keskustelun pohjalta erityistä huomiota kiinnitettiin sellaisten hoidossa olevien lasten määrään, joilla vanhempi oli äitiys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla ja perheen vanhempi lapsi oli kokopäivähoidossa. Tällaisia lapsia kunnallisessa kokopäivähoidossa olevista on vajaat 3 prosenttia (kuntakohtainen vaihteluväli 0-4,5 %) ja osapäivähoidossa alle 2 prosenttia. Päivähoitotarpeen perusteet tunnetaan kunnissa hyvin.

Päivähoitohenkilöstön arvioiden mukaan kotona olevien vanhempien lapset ovat päivähoidossa keskimäärin neljä päivää viikossa ja 6,5 tuntia päivässä. Kokonaiskäytön keskiarvo on tällöin 26 tuntia viikossa, mikä ylittää tunnilla kokopäivähoidon 25 tunnin viikkotunnin rajan. Kuntien ilmoittamat lasten hoitoaikojen vaihteluvälit ovat suuret, yleisimmät vaihteluvälit ovat 2-5 päivää viikossa ja 4-9 tuntia päivässä.

Kaikki kunnat arvioivat päivähoitotarpeenKun kotona olevat vanhemmat hakevat lapselleen päivähoitopaikkaa, päivähoidon ammattilaiset keskustelevat vanhempien kanssa perheen ja lapsen tilanteesta korostaen lapsen näkökulmaa, kuten lapsen oikeutta omien vanhempiensa kanssa vietettyyn aikaan. Kaikki kunnat pitävät keskustelun ja arvioinnin merkitystä erittäin tärkeänä.

Pääsääntöisesti kotona olevien vanhempien lapsille suositellaan kerho- tai avointa päiväkotitoimintaa sekä osapäivä- tai osaviikkopaikkaa. Mikäli vanhemmat kuitenkin haluavat lapselleen kokopäivähoitopaikan, suositellaan lyhyitä hoitopäiviä ja vapaapäivien pitämistä silloin tällöin. Osa kunnista jopa edellyttää, että kokopäivähoidolle on erityistarve, joka kartoitetaan moniammatillisesti ennen päivähoitopaikasta sopimista.

Kunnissa halua kehittää päivähoitojärjestelmääKunnissa on halua kehittää päivähoitojärjestelmää jokaisen lapsen ja perheen yksilöllisyyttä ja tarpeita kunnioittaen. Ne ovat huolissaan pikemminkin lasten oikeudesta omien vanhempien kanssa vietettyyn yhteiseen aikaan ja vanhempien luottamuksesta omiin kykyihinsä kasvattajina kuin lasten määrästä päivähoidossa.

Kuntien näkemykset subjektiivisen päivähoito-oikeuden muodosta hajaantuivat. Suuri osa vastaajista kannattaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden määrittelyn ja kohdentamisen uudelleenarviointia. Lisäksi korostetaan vaihtoehtoisten päivähoitomuotojen lisäämisen tärkeyttä. Päivähoitohenkilöstö toivoo erityisesti avoimen päiväkodin tapaisia toimintamuotoja, joihin myös vanhemmat voivat osallistua. Osa kunnista pitää lain nykymuotoa hyvänä.

Kaikki kyselyssä mukana olleet kunnat järjestävät myös leikki- ja kerhotoimintaa tai avointa päiväkotitoimintaa. Yli puolet arvioi tarjonnan riittäväksi. Päivähoitovaihtoehtojen lisäksi kunnat arvioivat lapsiperheille tarjottavan kotipalvelun ja muun perhetyön riittävyyttä. Kahta lukuun ottamatta kunnat ilmoittivat, että palveluja on tarjolla liian vähän tai käytännössä ei lainkaan.

Selvityksessä oli mukana 24 kuntaa, joiden yhteinen väestömäärä on lähes 2 miljoonaa ja kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten määrä noin 70000. Kuntien peittävyys on 36 % sekä Suomen väkiluvusta että kunnallisessa päivähoidossa olevista lapsista. Kuntakohtaisesti päivähoidossa olevien lasten määrä vaihteli suuresti 140-19 000.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen, p. (09) 1607 4393

ylitarkastaja Anna Väinälä, p. (09) 1607 3857

erityisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, Kuntaliitto, p. (09) 771 2306 tai 050 584 6004

Kokopäivähoidossaolon (yli 25 t/vk) perusteet:

lastensuojelun tukitoimi 1,0 %

erityispäivähoito 1,0 %

maahanmuuttajaperheet 2,1 %

työttömyys 2,3 %

äitiys- tai vanhempainloma 2,1 %

hoitovapaa 0,9 %

molemmat vanhemmat muusta syystä kotona 0,1 %

toinen vanhempi muusta syystä kotona 0,7 %

yhteensä 10,2 %

(Luvut pyöristetty lähimpään kymmenykseen)

>> Selvitys kotona olevien vanhempien lasten päivähoitotilanteesta, syyskuu 2004 (Anna Väinälä)

Sivun alkuun