FI SV

Valtionavustukset nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanke

Määrärahan hakuilmoitus

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kutsui yhdessä Me-säätiön ja Ohjaamojen kanssa sata 16–29-vuotiasta nuorta kehittämään nuorten psykososiaalisia palveluita osana nuorisotakuuta. Koska nuoret nostivat vahvasti esiin, että ensimmäiseksi vahvistamista kaipaa elämän perushallinnan, elämänkyvyn tukeminen, sosiaali- ja terveysministeriö hakee nyt toimijoita korjaamaan tätä puutetta.

Sosiaali- ja terveysministeriö etsii alueellisia/kuntakohtaisia kokeiluhankkeita rakentamaan ja vakiinnuttamaan yhteistoimintamalleja erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten arjen sujumisen, toimintakyvyn sekä osallistumisen vahvistamiseksi. Tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa vaikuttava monialainen yhteistoiminta, jolla nuorten tarpeisiin voidaan vastata järjestelmällisesti, kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti, jottei yksikään nuori jäisi ilman tarvitsemaansa tukea. Toiminnan pitää rakentua nuorten tarpeista lähtien ja sen on kytkeydyttävä ohjaamoihin tai vastaaviin matalan kynnyksen palveluihin toiminta-alueen kunnissa.

Kokeiluhankkeissa on tarkoitus koota ja käynnistää kuntakohtaiset tai alueelliset ohjelmat järjestelmällisen Arki haltuun -tukipaketin toimeenpanemiseksi. Lähtökohtana on koota erilaiset toimijat yhteen alueen nuorten tukemiseksi. Rahoitettavien hankkeiden on sisällettävä myös seurantamallit, joilla kyetään osoittamaan kokeiltavien mallien tuloksellisuus. Tavoitteena on saada aikaan pysyvä yhteistoimijuuden malli ja systeeminen muutos, jotta nuorten nimeämiin arjen haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan uudella, entistä vaikuttavammalla tavalla.

Hankkeessa pitää olla useita toimijoita, mutta valtionavustuksen hakijana kaikkien toimijoiden puolesta voi olla vain yksi yleishyödyllinen yhteisö, kunta tai kuntayhtymä, joka toimii hankkeen hallinnoijana.

Hankehaku 2.4.2018 saakka

Sosiaali- ja terveysministeriö julistaa haettavaksi yhteensä enintään 1,2 miljoonaa euroa valtionavustusta jaettavaksi enintään viidelle kokeilulle, jotka toteuttavat edellä kuvattuja tavoitteita erityisesti hyödyntämällä ja kehittämällä jo olemassa olevia toimintoja ja palveluita innovatiivisesti ja systemaattisesti yhdessä.

Hankkeet tulee käynnistää viimeistään 1.5.2018 ja ne voivat olla ovat enintään 1,5-vuotisia. Kokeiluja rahoitetaan kansallisen valtionavustuslainsäädännön sekä EU:n valtiontukisäännösten mukaisesti. Valtionavustusprosentti voi vaihdella avustuksensaajakohtaisesti. Kuntatoimijoille voidaan myöntää valtionavustusta enintään 80 prosenttia hankkeen toteutuneista, valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.

Järjestötoimijoille valtionavustus voidaan myöntää perustellusta syystä täysimääräisenä, toisin sanoen valtionavustuksen saajalta ei edellytetä omarahoitusta. Hakijat voivat esittää hakemuksessaan perustelut sille, miksi hakevat täysimääräistä valtionavustusta.
Tarkemmat tiedot löytyvät yleisestä hakuohjeesta. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat toimintamallien kehittämis- ja juurruttamistoiminnan suoraan aiheuttamat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset, jotka on todennettava hankekirjanpidolla.

Valinnassa painotetaan

  • uusien ratkaisujen käyttöön ottamista nuorten arjen tarpeisiin vastaamiseksi
  • olemassa olevien toimintojen ja rakenteiden systemaattista ja tehokasta hyödyntämistä;
  • koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ja ulkopuolelle joutumisen riskissä olevien nuorten tukemisen pitkäjänteistä kehittämistä kokonaisuutena, yli toimija- ja sektorirajojen;
  • nuorten mielenterveys-, päihde- ja syrjäytymisongelmien vaikuttavaa torjumista esimerkiksi siten, että kaikilla nuorilla olisi ainakin yksi luotettava aikuinen tukenaan;
  • nuorten itsensä osallistumista kokonaisuuden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan;
  • hankkeita, joissa on mukana mahdollisimman kattavasti erilaisia toimijoita;
  • toiminta- ja palveluintegraation johtamisosaamista sekä kykyä sitouttaa toimijat ja juurruttaa yhteinen toimintamalli; sekä
  • kykyä seurata ja arvioida toimeenpantavan Arki haltuun -tukipaketin tuloksellisuutta.

Lue lisää tavoiteltavan Arki haltuun -tukipaketin vaikuttavuusketjusta:

Valtionavustuksen hakeminen

Avustusta haetaan sosiaali- ja terveysministeriön lomakkeella "Hakemus valtionavustuksen saamiseksi”.  Valtionavustusohje ja hakulomake löytyvät täältä.

Rahoituksen hakuaika on 6.3–2.4.2018.

Tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö järjestää valtionavustuksen saaneille toimijoille tarkoitetun neuvottelutilaisuuden hankesuunnitelmien viimeistelyä varten.

Lisätiedot

neuvotteleva virkamies Elina Palola, p. 02951 63595, etunimi.sukunimi@stm.fi (nuorten palvelut)
erityisasiantuntija Sini Pietilä, p. 02951 63047, etunimi.sukunimi@stm.fi   (valtionavustukseen liittyvät kysymykset)

 

Lisätietoja

Elina Palola, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163595   etunimi.sukunimi@stm.fi


Sini Pietilä, erityisasiantuntija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Yhteisetpalvelut-tulosryhmä / YPA 0295163047   etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla palvelussamme