FI SV

Markkinavalvonta

Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisen tekemää valvontaa,jolla varmistetaan, että markkinoilla tai käytössä olevat tuotteet ovat vaatimusten mukaisia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisten turvallisuudelle tai terveydelle.

Työsuojeluviranomaisten markkinavalvonta kohdistuu työssä käytettäviin koneisiin, laitteisiin, henkilönsuojaimiin ja kemikaaleihin.

Työsuojelun vastuualueilla keskeinen rooli valvonnassa

Markkinavalvonta-asiat tulevat käsittelyyn yleensä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden valtakunnallisissa hankkeissa, työpaikkatarkastusten yhteydessä ja asiakkaiden ilmoitusten perusteella.

Jos työsuojelun vastuualueen toimenpiteet eivät riitä tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, vastuualue siirtää asian ministeriön käsiteltäväksi.

STM tekee kieltopäätökset

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto päättää vaatimusten vastaisten tai vaaraa aiheuttavien tuotteiden markkinoille ja käyttöön luovuttamisen kieltämisestä. Tuotteiden luovuttamiselle voidaan myös asettaa ehtoja tai rajoituksia.

Selvittäessään markkinavalvonta-asiaa ministeriö hankkii tarvittaessa lisäselvityksiä esimerkiksi ulkomaisilta valmistajilta. Varsinainen asian selvittely tapahtuu suomalaisten talouden toimijoiden kanssa.

Ministeriö voi pyytää asiasta lisätietoja selvityspyynnöllä. Ennen päätöksentekoa ministeriö kuulee suomalaista toimijaa. Kuulemisessa kuvataan tuotteessa havaitut puutteet ja kerrotaan,mitä toimenpiteitä ministeriö harkitsee, jos tuotetta ei saateta vaatimusten mukaiseksi.

Tuotteen markkinoille luovuttamisen kieltämistä tai rajoittamista koskeva ministeriön päätös tehdään, ellei valmistaja ole asian käsittelyn aikana saattanut tuotetta vaatimusten mukaiseksi.

Ministeriön tekemään päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Yleensä tuotteen markkinoilla oloa rajoittavasta päätöksestä on ilmoitettava myös Euroopan komissiolle ja muille EU:njäsenvaltioille.

Oppaat ja ohjeet

Ministeriö laatii työsuojelun vastuualueiden markkinavalvonnan ohjaamiseksi oppaita.

Lisää aiheesta työsuojeluhallinnon sivuilla:

Tukes vastaa kemikaalien markkinavalvonnasta. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ohjeen kemiallisten tekijöiden valvonnasta.

Ohjeessa kemiallisten tekijöiden valvonnasta esitetään mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun valvotaan kemiallisia tekijöitä koskevan lainsäädännön noudattamista. Ohjeessa ei käsitellä asbestin aiheuttama terveysvaaraa, palo- ja räjähdysvaaraa, suuronnettomuusvaaraa eikä kemikaalilainsäädäntöön kuuluvaa markkinavalvontaa.

Ohjeessa määritellään kemialliset tekijät ja kuvataan mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Lisätietoja

Pirje Lankinen, neuvotteleva virkamies 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Valvonta- ja ohjausyksikkö / VY 0295163488   etunimi.sukunimi@stm.fi