FI SV

Työsuojelu ja harmaan talouden torjunta

Harmaalla taloudella tarkoitetaan yritystoimintaa, josta aiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita yrittäjä laiminlyö.Lakisääteisiä velvoitteita ovat esimerkiksi verojen sekä eläke-,tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen maksaminen.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnantoimintaohjelma vuosille 2012-2015 sisältää hankkeita, jotka liittyvät työsuojeluviranomaisten mahdollisuuksiin parantaa toimintaedellytyksiään harmaan talouden torjunnassa.

Työsuojeluviranomaiset valvovat työelämän pelisääntöjä

Työsuojeluviranomaiset osallistuvat harmaan talouden torjuntaan valvomalla, että työnantajat

  • käyttävät vain sellaista työvoimaa, jolla on työnteko-oikeus Suomessa (ulkomaalaislainsäädännön valvontatehtävät)
  • noudattavat työsuhteissaan lainsäädännössä edellytettyjä minimiehtoja (työsopimuslaki, lähettyjä työntekijöitä koskeva laki ja yleissitovat työehtosopimukset)
  • käyttävät vuokratyössä ja alihankinnassa sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat huolehtineet yhteiskuntavelvoitteistaan (niin sanottu tilaajavastuulaki) ja 
  • huolehtivat, että rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä on kuvallinen tunnistekortti, jossa on veronumero.

Vahvistusta harmaan talouden torjuntaan

Erityisesti harmaan talouden valvontatehtäviin kohdistettavia valvontaresursseja eli ulkomaalaistarkastajia ja tilaajavastuutarkastajia on lisätty.

Eri viranomaisten välisiä tiedonvaihdon esteitä puretaan, jotta tarvittavat viranomaisrekisterit saadaan myös työsuojeluviranomaisten käyttöön. Tiedonvaihtoa on helpotettava erityisesti veroviranomaisten kanssa.

Jatkossa parannetaan työsuojeluviranomaisen mahdollisuutta tarkastaa, että palkkaus on lainsäädännön ja työpaikkaa koskevantyöehtosopimuksen mukainen.

Lue lisää harmaan talouden torjunnasta:

Lisätietoja

Tapani Aaltela, hallitussihteeri 
STM, Työsuojeluosasto, Valvontayksikkö 0295163494