FI SV

Kansainvälinen yhteistyö työsuojelussa

Työsuojeluyhteistyö, kuvituskuvaTyösuojelussa kansainvälistä yhteistyötä tehdään pääasiassa EU:ssa, Kansainvälisessä työjärjestössä (International Labour Organization ILO) ja Pohjoismaiden kesken.

EU:n työsuojeluyhteistyö

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on työturvallisuuden, työterveyden sekä tuottavuuden parantaminen Euroopan työpaikoilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolla toimii EU-OSHAn kansallinen koordinaatiokeskus (Focal Point).

Koordinaatiokeskus nimittää edustajia viraston asiantuntijaryhmiin ja osallistuu eurooppalaisiin työterveys- ja työturvallisuuskampanjoihin. EU-OSHAn vuosien 2016-2017 kampanjan teemana on Terveellinen työ - Elämän eri vaiheissa. Lue lisää kampanjasta:

Koordinaatiokeskuksen toimintaa suunnittelee ja seuraa työsuojeluneuvottelukunnan jaosto, jossa ovat edustettuina eri työmarkkinaosapuolet.  

Johtavien työsuojelutarkastajien komitea (Senior LabourInspectors Committee SLIC ) on komission yhteydessä toimiva jäsenmaiden työsuojeluviranomaisten yhteistyöelin. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolla on komiteassa edustus.

Komission yhteydessä toimii myös Työterveyden ja työturvallisuuden neuvoa-antava komitea (Advisory Committee on Safety and Health at Work ACSH), joka käsittelee kolmikantaisesti työterveyteen ja työturvallisuuteen kuuluvia asioita.

Komitean alaisuudessa toimii direktiivien valmisteluun ja seurantaan sekä työsuojelun eri osa-alueiden kehittämiseen liittyviä työryhmiä. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston virkamiehet ovat mukana komitean ja sen työryhmien työssä.

Kansainvälinen työjärjestö ILO

ILO valmistelee työsuojelua koskevia yleissopimuksia ja suosituksia. Hallitusten lisäksi ILOn työssä ovat mukana myös työnantaja- ja työntekijäosapuolet.

Suomen ILO-yhteistyötä koordinoivat Suomen ILO-neuvottelukunta sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

STM valmistelee toimialaansa kuuluvat ILO:n yleissopimuksiin ja suosituksiin kuuluvat asiat.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen virallinen yhteistyö tapahtuu Pohjoismaiden neuvostossa ja Pohjoismaiden ministerineuvostossa.Työympäristöasiat kuuluvat työelämän ministerineuvostolle.

Työympäristöalan yhteistyötä ohjaa työympäristösopimus ja määräaikaiset työelämäalan yhteistyöohjelmat.

Lisätietoja

Leo Suomaa, osastopäällikkö 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO 0295163449