FI SV EN RU

Toimeentulotuki

toimeentulotukiSosiaali- ja terveysministeriö vastaa toimeentulotuen lainsäädännöstä sekä johtaa, ohjaa ja kehittää toimeentulotukea osana sosiaalihuoltoa.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotukea myöntää kunta vuoden 2016 loppuun saakka. Vuoden 2017 alusta lukien perustoimeentulotuesta vastaa Kela kunnan vastatessa edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan.

Tukea maksetaan se määrä, jolla tuen tarpeessa olevan asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät käytettävissä olevat tulot ja varat.

Yleensä toimeentulotuen asiakkaalla on tuloja, esimerkiksi asumistuki, työttömyysturva tai sairauspäiväraha. Myönnettävä toimeentulotuki on tällöin vastaavasti pienempi.

Vuoden 2017 alusta lukien Kela vastaa perustoimeentulotuesta

Vuoden 2017 alusta lukien toimeentulotukea haetaan Kelasta, joka ratkaisee asiakkaan oikeuden perustoimeentulotukeen. Kela ja kunta antavat neuvoja toimeentulotuen hakemiseen.

Kelalla on velvollisuus siirtää hakemus kuntaan, jos asiakas on esittänyt hakemuksissaan muita kuin perusosaan tai muihin perusmenoihin kuuluvia menoja. Lisäksi edellytetään, että asiakas on esittänyt pyynnön asian siirtämisestä toimeentulotukihakemuksen yhteydessä tai päätöksen saatuaan.

Kunta tekee päätöksen täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita perustoimeentulotuen asiakas voi tarvita.

Asiakas voi hakea täydentävää tukea tai ehkäisevää toimeentulotukea myös suoraan kunnasta, jos Kela on jo antanut hänelle ratkaisun perustoimeentulotuesta hakemusta koskevalle ajalle.

Kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi  kunta voi Kelan toimipisteiden ollessa kiinni myöntää toimeentulotukea poikkeuksellisesti ilman, että asiakkaan oikeutta perustoimeentulotukeen on kyseisenä ajanjaksona päätöksellä arvioitu ja ratkaistu. Tuki myönnetään näissä tilanteissa ehkäisevänä toimeentulotukena.

Siirtymävaiheessa kunta voi tehdä asiakkailleen päätöksiä perustoimeentulotuesta enintään maaliskuuhun 2017 saakka, jos hakemus perustoimeentulotuesta on tehty vuoden 2016 puolella. Kelalla on oikeus ratkaista 15.12.2016 lukien sille toimitetut ja vuodelle 2017 kohdistuvat perustoimeentulotukihakemukset.

Kunta tarjoaa sosiaalityötä maksuttomana, sosiaalihuollon ammattihenkilöstön antamana palveluna. Lue lisää sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta:

Toimeentulotuesta säädetään laissa

Toimeentulotuesta säädetään laissa. Lait löytyvät Finlexistä.

Lisäksi toimeentulotuesta on säännöksiä uudistetussa sosiaalihuoltolaissa ja laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Toimeentulotuen muodot

Toimeentulotuki muodostuu

 • perustoimeentulotuesta (perusosa ja muut perusmenot)
 • täydentävästä toimeentulotuesta ja
 • ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perustoimeentulotuki            

Toimeentulotukilaissa säädetty, vuosittain kansaneläkeindeksillä tarkistettava perusosa on osa perustoimeentulotukea. Perusosa on vuonna 2016 yksin asuvalla 485,50 euroa kuukaudessa ja vuonna 2017 se on 487,89 euroa.

Perusosalla toimeentulotuen saajan pitää kattaa:

 • ravintomenot
 • vaatemenot
 • vähäiset terveydenhuoltomenot
 • henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot
 • paikallisliikenteen maksut
 • sanomalehtitilaukset
 • puhelimen ja tietoliikenteen käyttö
 • harrastus- ja virkistystoiminta
 • vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Perusosan lisäksi perustoimeentulotukea annetaan tarpeellisen suuruisiin muihin perusmenoihin: asumismenoihin, kuten vuokraan tai vastikkeeseen, vesimaksuun, lämmitykseen, sähkölaskuun ja kotivakuutusmaksuun sekä terveydenhuollon menoihin (esimerkiksi reseptilääkkeet) sekä välttämättömiin asuntoon muuttoon liittyviiin menoihin. Muita perusmenoja ovat myös lasten päivähoitomenot sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot sekä etävanhemman tapaamismenot lapsensa kanssa. Tukea voi saada myös välttämättömän henkilöstodistuksen ja matkustusasiakirjan hankintaan.

Ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden on, että saatavilla olevia maksualennuksia käytetään hyväksi.

Myönnettävän toimeentulotuen määrää harkittaessa otetaan asiakkaan tulot ja varat huomioon ensin perustoimeentulotukea määrättäessä.

Täydentävä toimeentulotuki              

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät erityismenot, joita ovat

 • ylimääräiset asumismenot
 • erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuvat menot (esimerkiksi pitkäaikaisesta toimeentulotuen saamisesta ja pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta  aiheutuvat menot sekä lasten harrastusmenot)

Ehkäisevä toimeentulotuki               

Kunnat myöntävät lisäksi ehkäisevää toimeentulotukea, jonka perusteista ne päättävät itse toimeentulotukilain nojalla. Tuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Kuka saa toimeentulotukea?

Toimeentulotukea saa henkilö tai perhe, joka on tuen tarpeessa ja jonka käytettävissä olevat muut keinot, kuten tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Kunta voi myöntää tukea myös omatoimisen suoriutumisen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Toimeentulotukea haetaan vuoden 2017 alusta lukien Kelasta

Perustoimeentulotukea haetaan vakinaisen asuinkunnan sosiaalitoimistosta vuoden 2016 loppuun saakka. Vuoden 2017 alusta lukien perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen kunnasta. Kiireellisessä tarpeessa tukea voi hakea myös oleskelukunnan sosiaalitoimistosta.

Kuinka nopeasti päätös toimeentulotuesta annetaan?

Päätös toimeentulotuesta on saatava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen jättämisestä. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Hakijan on myös päästävä keskustelemaan henkilökohtaisesti kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän on sitä pyytänyt. Hakija pääsee pyynnöstään myös Kelan toimihenkilön puheille viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä pyynnöstään.

Päätös toimeentulotuesta annetaan kirjallisena, ja se perustellaan. Toimeentulotukipäätöksen oikaisuvaatimus käsitellään kiireellisenä. Kelan oikaisuvaatimuskeskus käsittelee perustoimeentulotukea koskevat vaatimukset. Kunnassa oikaisuvaatimukset käsittelee asianomainen lautakunta.

Sosiaalipäivystystä järjestetään kunnassa ympärivuorokautisen kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi.

Lisää tietoa saa kunnan sosiaalitoimistosta. Kunnan verkko-osoite: www.kunnanimi.fi

Toimeentulotuen muutoksenhaku ja päätöksestä valittaminen

Tukipäätöksessä kerrotaan aina, miten siihen vaaditaan oikaisua tai miten siitä voi valittaa.  Päätökseen tyytymätön voi vaatia siihen oikaisua kunnan sosiaalilautakunnalta. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen ja joissain tapauksissa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää siihen luvan. Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksestä voi valittaa samalla tavoin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kunnan sosiaaliasiamies voi neuvoa oikaisunhaussa lautakuntaan ja valituksen laatimisessa tuomioistuimeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muutoksenhakupyyntöjä, kanteluja, muistutuksia tai valituksia.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi kunnan sosiaalihuollon palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit

 • tehdä muistutuksen yksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin yrittää selvittää asia kanssasi asioineiden henkilöiden kanssa.
 • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle: oman alueesi aluehallintovirastoon (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira)

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi sosiaaliasiamieheen, kun kyse on kunnan myöntämästä täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tai oikeudesta sosiaalihuollon palveluihin. Perustoimeentulotukeen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Kelaan.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus-, lupa- ja valvontaviranomainen. Se ei valvo Kelan toimintaa.

Aluehallintovirastot (AVIt) ohjaavat ja valvovat sosiaalihuollon toimintaa omilla alueillaan. AVI ohjaa ja valvoo sekä kunnallisia että yksityisiä sosiaalihuollon palveluja.

Lisätietoja

Toimeentulotuesta tiedottaa ja siitä antaa tietoja kunnan sosiaalitoimisto (yhteys sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan ajanvarauksen kautta). Useilla kunnilla on sosiaalihuollon neuvontapisteitä ilman ajanvarausta.

Kela antaa lisätietoja perustoimentulotuesta ja  tiedottaa, ohjaa ja neuvoo perustoimeentulotuen hakijoita:

Lisätietoja

Ritva Liukonen, erityisasiantuntija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163278   etunimi.sukunimi@stm.fi