FI SV

Toimeentulotuen myöntäminen kunnissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on uudistanut oppaansa kunnille toimeentulotukilain soveltamisesta viimeksi vuonna 2013.

Oppaassa esitetyt oikeustapaukset ja korkeimman hallinto-oikeuden vakiintunut ratkaisukäytäntö on tarkoitettu ohjaamaan päätöksentekoa kunnissa.

Ministeriö painottaa oppaassa, että ennen toimeentulotuenmyöntämistä käytetään ensisijaisia toimenpiteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista määrättävän asiakasmaksun alentaminen tai maksun jättäminen perimättä sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaisesti. Toimeentulotuen viimesijaisen roolin vuoksi asiakkaan edellytetään hakevan saatavilla olevia ensisijaisia etuuksia.

Kuntia kannustetaan syrjäytymisen ja toimeentulotuen tarpeen pitkäaikaistumisen ehkäisemiseksi käyttämään perustoimeentulotuen,täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen, sosiaalisen luototuksen sekä talous- ja velkaneuvonnan välineitä.

Asiakkaan kanssa tehtävällä sosiaalityöllä on suuri merkitys etenkin uusille ja pitkäaikaisesti toimeentulotuen varaan jääneille asiakkaille. Toimeentulotuen asiakas saa henkilökohtaisen asiakassuunnitelman. Muilla viranomaisilla kuten nuorisotyöllä ja koulu- ja opetustoimella, terveydenhuollolla,työvoimaviranomaisella tai asuntoviranomaisella on usein välineitä asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi.

Päätöksen toimeentulotuesta tekee kunta. Päätös on kirjallinen,ja se perustellaan. Ministeriön kuntainfoista löytyy tietoa toimeentulotuen määristä sekä merkittävistä uudistuksista.

Etuoikeutetun tulon soveltaminen

Toimeentulotukea saavien työllistymistä edistetään siten, että ansiotuloja on mahdollista hankkia tuen ohella. Kunkin ansiotuloista vähintään 20 prosenttia (mutta enintään 150 euroa) kuukaudessa jätetään huomioimatta toimeentulotukea myönnettäessä. Uudistuksen perusteluissa painotetaan etuuden kohdistamista pienituloisimmille.Lainmuutos on voimassa vuoden 2015 alusta.

Työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat luetaan etuoikeutetuksi tuloksi henkilön ja perheen toimeentulotukea määrättäessä. Toimeentulotukiasiakkaan hyväksi jäävät myös vähäisiksi katsotut ansiot ja avustukset.  Huomiotta jätettävät tulolajit mainitaan toimeentulotukilain 11 §:ssä.

Lisätietoja etuoikeutetusta tulosta STM:n kuntainfossa.

Toimeentulotuen käsittelyaikoja seurataan

Sosiaali- ja terveysministeriö on huolestunut toimeentulotuen pitkittyneistä käsittelyajoista kunnissa ja on pyytänyt aluehallintoviranomaisia kiinnittämään huomiota toimeentulotuesta annetun lain asianmukaiseen soveltamiseen kunnissa.

Toimeentulotuesta annettuun lakiin on lisätty säännös, jonka mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos saa kunnilta taikuntayhtymiltä kaksi kertaa vuodessa toimeentulotukilain 14 a §:ssä säädettyjen määräaikojen toteutumisen seurannalle ja valvonnalle välttämättömät tiedot (597/2013). Terveyden ja hyvinvoinnin laitosluovuttaa tiedot edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sen valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee tilastoja toimeentulotuen määrästä ja saajista. 

Lisätietoja

Jaakko Ellisaari, ylitarkastaja 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Osallisuuden edistämisen ryhmä 0295163305