Tietojärjestelmähankkeet: sähköinen potilastietoarkisto ja sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaali- ja terveydenhuollossa siirrytään valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin.

Tietojärjestelmäpalveluiden avulla palvelujen käyttäjät voivat hallita omia tietojaan aiempaa paremmin ja saavat parempaa ja joustavampaa palvelua.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kansalliset tietojärjestelmäpalvelut mahdollistavat:

  • asiakastietojen tehokkaan hallinnan
  • asiakastietojen ajantasaisuuden ja saatavuuden eri palvelupisteissä
  • asiakkaiden pääsyn omiin tietoihinsa
  • asiakastietojen paremman tietoturvan
  • sähköisen arkistoinnin.

Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen rakentaminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä.

Terveysarkisto palvelee kaikkia suomalaisia

Kansallinen terveysarkisto Kanta on tarkoitettu palvelemaan sekä terveydenhuollon ammattilaisia että kaikkia terveyspalvelujen käyttäjiä. Kanta-palveluihin kuuluvat

Sähköinen lääkemääräys helpottaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista

Sähköinen resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti sekä tallentaa valtakunnalliseen reseptikeskukseen.

Reseptikeskukseen kerätään myös apteekkien tekemät toimitusmerkinnät. Keskus muodostaa tietokannan, joka sisältää kaikki lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen liittyvät tiedot.

Reseptikeskuksessa olevia tietoja pääsevät katsomaan ja käsittelemään lääkärit, hammaslääkärit, proviisorit ja farmaseutit sekä alan opiskelijat ja terveydenhuollon toimintayksiköissä lääkemääräysten uusimispyyntöjä käsittelemään määrätyt terveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on niin sanottu ammattikortti. Potilaat pääsevät katsomaan omia tietojaan Omakanta-palvelun avulla.

Sähköinen resepti on jo käytössä julkisessa terveydenhuollossa ja osassa yksityistä terveydenhuoltoa.

Potilastiedot kootaan valtakunnalliseen arkistoon

Sähköinen potilastiedon arkisto mahdollistaa potilastietojen tallentamisen keskitetysti, tietoturvallisesti ja yhdenmukaisella tavalla valtakunnalliseen arkistoon. Potilastiedon arkiston avulla potilasta hoitava ammattihenkilöstö terveydenhuollon eri yksiköissä voi käyttää kaikkia potilasta koskevia tietoja, jos potilas antaa siihen luvan.

Potilas saa halutessaan kieltää itseään koskevien tietojen luovutuksen terveydenhuollon toimintayksiköstä toiseen. Kielto voi koskea potilaan määrittelemien toimintayksiköiden tietoja tai yksittäisen palvelutapahtuman (hoitokäynnin) tietoja.

Omien tietojen katselu mahdollista netin kautta

Terveydenhuollon palveluja käyttävien kannalta uudistus merkitsee ennen kaikkea terveydenhuollon läpinäkyvyyden lisääntymistä, kun omat resepti- ja potilastiedot voi tulevaisuudessa tarkistaa internetin välityksellä. Myös hoidon laatu paranee, kun tiedot saadaan ajantasaisina potilaita hoitavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön.

Omakanta-palvelun kautta asiakas voi esimerkiksi saada yhteenvedon sähköisistä lääkemääräyksistään tai tarkistaa, mihin terveydenhuollon organisaatioihin hänen tietojaan on luovutettu.

Omakanta-palvelu on jo käytössä Reseptikeskuksessa ja arkistopalvelussa. Tiedot näkyvät niistä terveydenhuollon yksiköistä, jotka ovat ottaneet palvelun käyttöön.  

Sosiaalialan tietoteknologiahanke Tikesos

Sosiaalialan tiedonhallintaa ja tietoteknologiaa kehitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Tavoitteena on kehittää tietoteknologiaa palvelemaan entistä paremmin sosiaalialan ammattilaisia ja tuoda sähköisiä sosiaalipalveluja asiakkaiden saataville. Tämä edellyttää muun muassa  sähköisten asiakirjojen sisältöjen ja rakenteiden sekä asiakirjahallinnon yhtenäistämistä.

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Valtiovarainministeriön asetti vuonna 2009 Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelman). STM ja THL vastaavat SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudesta.

Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuutta valmistellaan ja toteutetaan klusteriryhmän johdolla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta

Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämistä ohjaa sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan strategia

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiselle tiedonhallinnalle on määritelty uusi vuoteen 2020 ulottuva strategia yhdessä sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja

Johtaja  Annakaisa Iivari, p. 02951 63371, etunimi.sukunimi@stm.fi
Kehittämispäällikkö Maritta Korhonen, p. 02951 63344, etunimi.sukunimi@stm.fi