Yritysten ylimmästä johdosta tuotettavien sukupuolen huomioivien tilastojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen

TASURI-hankkeen tilastollisessa selvityksessä Naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa tarkastelun kohteena on naisten ja miesten edustus suurten, keskisuurten ja pienten pörssiyhtiöiden, liikevaihdoltaan suurimpien listaamattomien yhtiöiden ja valtio-omisteisten yhtiöiden ylimmässä johdossa.

Ylimmällä johdolla tarkoitetaan hallitusten puheenjohtajia jajäseniä, toimitusjohtajaa sekä johtoryhmää.

Tilastoselvityksen tekemiselle syntyi tarve, koska kattava koonti naisten ja miesten edustuksesta yritysten ylimmässä johdossa puuttuu ja saatavilla oleva tieto on melko hajallaan.

Tähän asti eri tahot Suomessa ovat tuottaneet tilastoja naistenja miesten edustuksesta yritysten ylimmässä johdossa.Tilastotietoja on tuotettu etenkin pörssiyhtiöistä ja valtio-omisteisista yhtiöistä, mutta tilastotiedot listaamattomien yhtiöiden osalta ovat vähäisempiä.

TASURI-hankkeessa selvitetään keinoja tuottaa säännöllisesti sukupuolen huomioivia tilastoja yritysten ylimmästä johdosta. Hanke tukee toiminnallaan hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012-2015 toimenpiteiden toteuttamista.

TASURI-hankkeen tilastoselvityksessä kootaan yhteen olemassa olevia tilastoja ja tietyiltä osin tuotetaan uutta tilastotietoa naisten ja miesten edustuksesta pörssiyhtiöiden, listaamattomien yhtiöiden ja valtio-omisteisten yhtiöiden ylimmässä johdossa. Sukupuolen mukaan tarkasteltavia johtajien taustatekijöitä tilastollisessa selvityksessä ovat muun muassa johtajien ikä, tehtävät (nimikkeet), koulutustaustat, kuten koulutusaste ja -ala, yrityksen toimiala, henkilöstön lukumäärä, liikevaihto, koko ja yrityksen henkilöstön sukupuolijakauma sekä johtajien vuositulot tehtävien mukaan, toimialoittain ja koulutuksen mukaan.

Tilastollisella selvityksellä pyritään vastaamaan muun muassa siihen, minkälainen on naisten ja miesten edustus yritysten ylimmässä johdossa em. yritystyypeissä, keskittyvätkö naiset ja miehet johtajina tietyille toimialoille ja tiettyihin tehtäviin, näkyykö yrityksen nais-/miesenemmistöisyys yrityksen keskijohdossa ja ylimmässä johdossa sekä onko johtajina toimivien naisten ja miesten iässä, koulutustaustassa ja tuloissa nähtävissä eroja.

Selvityksessä tarkastellaan vuosien aikana tapahtuneita muutoksia vuodesta 2007 alkaen sekä vertaillaan tuloksia muiden EU-maiden tilanteeseen.

Tilastoselvitys toimii konkreettisena työkaluna päätöksen teossaja sukupuolen huomioivien johtajuustilastojen kehittämistyössä. Tilastoselvitys tuottaa uutta tietoa siitä, mitkä ovat tilastotuotannon keskeiset ongelmakohdat ja kehittämistarpeet sekämistä on saatavilla hyvin tilastotietoa ja missä kohdin on ongelmiatietojen saatavuuden kanssa.

Erikseen perustetussa tilastotyöryhmässä selvitetään keinojatuottaa säännöllisesti sukupuolen huomioivia tilastoja yritystenylimmästä johdosta ja lisätään synergiaa tilastoja tuottavientahojen välille.

Tilastollinen selvityshanke on käynnissä 3.6.2014-31.1.2015.Selvityksen tuottaa Tilastokeskus.

Tilastotuotannon kehittämisen työryhmä (toimikausi:12.6.2014-31.7.2015):

Puheenjohtaja:
Erityisasiantuntija Mika Idman, VM
Jäsenet:
Tutkimuspäällikkö Jari Haapasalmi, EK
Erityisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM
Erikoistutkija Marjut Pietiläinen, Tilastokeskus
Projektipäällikkö Mia Teräsaho, STM
Lakimies Antti Turunen, Keskuskauppakamari
Erityisasiantuntija Antti Väisänen, STM

Asiantuntijat :
Tilastopäällikkö Antti Katainen, Tilastokeskus
Finanssineuvos Petri Vihervuori, VNK

Sihteeri:
Projektisuunnittelija Mari Kupiainen, STM

 

Lisätietoja