Sukupuolten tasa-arvon huomioivien ylimmän johdon rekrytointikäytäntöjen kehittäminen

TASURI-hankkeen laadullisessa tutkimuksessa Sukupuolten tasa-arvon huomioiminen yritysten ylimmän johdon rekrytoinneissa tarkastellaan, miten sukupuolten tasa-arvon näkökulma on otettu huomioon rekrytointikäytännöissä ja -prosesseissa yritysten ylimmän johdon tehtäviä täytettäessä

Tutkimuksessa kartoitetaan, minkälaisia ylimmän johdon rekrytointikäytäntöjä ja -prosesseja yrityksissä on ja arvioidaan niitä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, mitkä tekijät edistävät ja estävät sukupuolten tasapuolista urakehitystä yritysten ylimmän johdon tehtäviin.

Tutkimuksen kohteena on pörssiyhtiöiden ja valtio-omisteisten yhtiöiden ylimmän johdon sekä rekrytointi- ja suorahakuyritysten toiminta. Tutkimuksessa ylimmällä johdolla tarkoitetaan hallitusten puheenjohtajia ja jäseniä, toimitusjohtajaa ja johtoryhmää.

Yritysten rekrytointiprosesseissa pyritään objektiivisuuteen ja ne ovat luonteeltaan muodollisia. Yritysten ja julkisen sektorinorganisaatioiden ylimmän johdon rekrytoinneista vastaa Suomessa yhä suuremmassa määrin ulkopuolinen rekrytointi- taisuorahakuyritys.

Suomessa hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012-2015 toimenpiteiden lisäksi valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaan valtion tulee varmistaa molempien sukupuolten riittävä edustus valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa. Vuodesta 2004 alkaen on ollut voimassa 40 prosentin tavoite molempien sukupuolten osalta hallituksissa nimitysvallan mukaisesti.

Suomalaisten listayhtiöiden hallitusten kokoonpanoa säätelee hallinnointikoodi, jossa suosituksena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia. Aiempien rekrytointia käsittelevien tutkimusten valossa voidaan silti ajatella, että yritysten rekrytointiprosesseihin ja käytäntöihin liittyy vaikeasti todennettavissa olevia tekijöitä, jotka vaikuttavat rekrytoinnin lopputulokseen.

TASURI-hankkeen laadullisessa tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on, miten rekrytointiprosessi etenee, ketkä siihen osallistuvat sekä se, minkälaisia käytäntöjä ja mahdollisesti sukupuolistuneita käsityksiä toimintaan sisältyy. Näin pyritään saamaan selville, miten yhtäältä yritysten ylimmässä johdossa pidetään yllä miesvaltaisuutta ja toisaalta minkälaiset käytännöt edistävät sukupuolten tasapuolista pääsyä ylimpään johtoon.

TASURIn tutkimuksen avulla ylimmän johdon rekrytointikäytäntöjä pyritään kehittämään läpinäkyvämmiksi, lisäämään rekrytointipäätöksiä koskevaa avoimuutta sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja löytämään hyviä käytäntöjä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ylimmän johdon rekrytoinneissa.

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä yritysten ylimmän johdon edustajien, elinkeinoelämän vaikuttajien, päättäjien, rekrytointi- ja suorahakuyritysten edustajien sekä muiden keskeisten toimijoiden tietämystä sukupuolten tasa-arvon huomioimisesta ylimmän johdon rekrytoinneissa sekä niihin liittyvistä keskeisistä ongelmakohdista ja hyvistä käytännöistä.

Hankkeessa laaditaan julkaisu, jossa on keskeisten tutkimustulosten lisäksi koottu hyviä sukupuolten tasa-arvon huomioivia rekrytointikäytäntöjä pörssiyhtiöistä,valtio-omisteisista yhtiöistä sekä rekrytointi- ja suorahakuyrityksistä. Julkaisussa kullekin taholle esitetään suositukset sukupuolten tasa-arvon huomioimiseksi ylimmän johdonrekrytoinneissa.

Laadullinen tutkimus on käynnissä 3.11.2014-27.2.2015.Tutkimuksen toteuttaa Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- jakulttuuritieteiden yksikkö. Tulokset julkaistaan TASURI-hankkeenseminaarissa keväällä 2015.

 

Lisätietoja