FI SV

Veteraner och krigsinvalider

Iäkäs miesStaten sköter om specialtjänster och förmåner för veteraner och krigsinvalider. De traditionella veteranförmånerna är avsedda för personer med frontsoldat-, fronttjänst- eller fronttecken. Som en del av den äldre befolkningen är de även berättigade till alla kommunala social- och hälsovårdstjänster.  

I slutet av 2014 lever cirka 27 000 veteraner från krigen 1939-1945, varav 19 000 män och 13 000 kvinnor. Cirka 3 500 av veteranerna är krigsinvalider.

Inom veteranpolitiken satsas mest stöd på utveckling av behövliga tjänster för frontveteraner och på makars och änkors ställning. Målsättningen är att göra det möjligt för veteranerna att klara sig själva i sina egna hem, så länge det är mänskligt möjligt.

Veteranpolitiken 2010-2015

De veteranpolitiska prioriteringarna är (statsministrarna Katainen/Stubbs regeringsprogram):

  • Krigsinvalidernas och krigsveteranernas äldrevårdstjänster ska säkerställas. De förmåner och tjänster som riktar sig till krigsinvalider och krigsveteraner ska utvecklas utifrån riktlinjerna för social- och hälsovårdsministeriets veteranpolitiska program som fastställts hösten 2011. Särskilda utvecklingsobjekt är rehabiliteringsinriktade tjänster som ges i hemmet.
  • Beloppet av det stöd som Penningautomatföreningen anvisar till veteranpolitiken ska utvärderas i syfte att förbättra omfattningen, mängden och kvaliteten på de tjänster och förmåner som har skräddarsytts för veteranerna.
  • Kunnandet vid veteranernas sjuk- och brödrahem ska utnyttjas vid utvecklingen av äldreomsorgen.
  • Äldre personers rätt till högklassig och ändamålsenlig vård ska tryggas genom lag (lag som gäller äldreomsorg).

Bland tjänsterna för krigsinvalider ska särskilt tjänster för lindrigt skadade, kommunala tjänster och anstaltvård utvecklas. Utvecklingens främsta prioritet är en gradvis sänkning av invaliditetsgraden för kommunala öppna tjänster.

Tryggandet av sjuk- och brödrahemmens framtid utreddes i ett utvecklingsprojekt 2009-2011. I slutrapporten konstaterades det att det skulle vara ändamålsenligt att utveckla specialanstalters befintliga kapacitet och att utnyttja den på ett nytt sätt. På så sätt säkerställs att kunnandet vid sjuk- och brödrahem samt rehabiliteringsutrymmen och kapaciteten också i fortsättningen används på ett sätt som tjänar samhället så bra som möjligt.

Målsättningen med utvecklingen av tjänster och förmåner för veteraner är

  • en tillräcklig nivå på rehabiliteringsanslag
  • mångsidig rehabilitering så att öppen rehabilitering och rehabilitering hemma har första prioritet
  • skräddarsydda rehabiliteringstjänster enligt individuella behov
  • utveckling av veterantillägget.

Kommunerna uppmuntras att utnyttja den heltäckande verksamhetsmodellen för att klara sig hemma som togs i bruk år 2012.  Det är viktigt att intensifiera kontakten mellan veteranförmåner och den kommunala social- och hälsovården.

Delegationen för frontveteranfrågor

Delegationen för frontveteranfrågor utvecklar frontveteranernas levnadsförhållanden.