FI SV EN

Webbsidan uppdateras så fort som möjligt

Socialskydd för idrottare, stipendiater och studerande

Den sociala tryggheten och pensionsskyddet för vissa yrkes- och befolkningsgrupper har ordnats genom specialarrangemang.

Idrottare

Den som förvärvar sin huvudsakliga inkomst från idrott omfattas av den obligatoriska pensions- och olycksfallsförsäkringen fram till 43 års ålder, om årsinkomsten överstiger 10 980 euro (2015). Inkomstgränserna justeras årligen.

Försäkringarna tas och försäkringspremierna betalas av den idrottsförening eller idrottsorganisation som har ingått ett avtal med idrottaren. Individuella Idrottare kan försäkra sig frivilligt.

Stipendiater

Forskare och konstnärer som arbetar med stöd av stipendier, det vill säga stipendiater, omfattas av den lagstadgade arbetspensionen och olycksfallsförsäkringen, samt sjukförsäkring enligt lagen om inkomstrelaterad dagpenning och Folkpensionsanstaltens rehabiliteringspenning.

För stipendiaternas pensions- och olycksfallsförsäkring ansvarar Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Stipendiaten kan ansöka om arbetsmarknadsstöd och förmåner enligt lagen om sjukförsäkring hos FPA.

På Pensionsskyddscentralens sidor hittar du information om vad som bör beaktas när en stipendiat ämnar arbeta utomlands. 

Studerande

Studiestöd beviljas för studier som bedrivs efter avlutad läroplikt. Lagstiftning som gäller studiestöd bereds av undervisnings- och kulturministeriet. Närmare information om studiestödet finns på FPA:s webbplats.

En vuxenstuderande som har ett anställningsförhållande eller fungerar som företagare kan ansöka om vuxenutbildningsstöd från Utbildningsfonden. 

Mer information