FI SV

Arbetspension

Arbetspension betalas till den som intjänat pension i anställningsförhållande eller i företagarverksamhet. Arbetspensionens storlek räknas enligt förvärvsinkomsterna. Det finns ingen övre gräns för de inkomster som beaktas i arbetspensionen och pensionsbeloppet är inte heller begränsat.

Arbetspensionssystemet grundar sig på ett flertal lagar. Det finns separata lagar bland annat för:

Hur intjänas ålderspensionen?

I arbetspensionssystemet intjänas ålderspension på basis av förvärvsinkomsterna i 18-68 års ålder.

Pensionerna räknas på basis av årsinkomsterna och för företagare på basis av de årligen fastställda arbetsinkomsterna.

Pension intjänas på basis av åldern enligt följande:

  • 1,5 procent i åldern 18-52 år
  • 1,9 procent i åldern 53-62 år
  • 4,5 procent i åldern 63-67 år

Den som redan är pensionerad och som börjar arbeta på nytt tjänar in pension enligt 1,5 procent.

Pension intjänas också på basis av sådana inkomster som står som grund för inkomstrelaterade socialförsäkringsförmåner (till exempel sjukdagpenning). Dessutom intjänas pensionsskydd på basis av studier som har lett till examen och för perioder av hemvård av barn under 3 år.

Arbetspensionsanstalterna inom den privata sektorn sänder ett arbetspensionsutdrag till de försäkrade  vart tredje år. Med hjälpa av utdraget kan man följa med hur pensionen växer. Utdraget fås hos arbetspensionsanstalterna också elektroniskt.

Från och med 2012 ger arbetspensionsutdraget information också om anställningar i den offentliga sektorn. Från och med år 2013 skickar de privata arbetspensionsanstalterna ett skriftligt utdrag över arbetspensionen enbart vart tredje år.

Man kan gå i pension i åldern 63-68

Ålderspension enligt arbetspensionssystemet kan beviljas personer i åldern  63-68 år.

Personer som är födda före 1952 kan gå i partiell förtida ålderspension när de fyllt 62 år, men i så fall betalas pensionen med en permanent sänkning på 0,6 procent per tidigarelagd månad. Personer som är födda år 1952 eller senare har inte möjlighet att tidigarelägga ålderspensionen.

En arbetstagare som fyllt 61 år kan få partiell ålderspension. Personer födda före år 1954 kan gå i partiell ålderspension redan vid 60.

Pensioner måste ansökas

Alla pensioner ska ansökas. Arbetspension ansöks hos den pensionsanstalt där den anställda eller företagaren har varit försäkrad sist. Om personen haft flera anställningsförhållanden under de senaste två åren söks arbetspension hos den pensionsanstalt där merparten av personens förvärvsinkomster har försäkrats.

Samma pensionsanstalt sänder pensionsbeslutet till den sökande och betalar ut pensionen. Beslutet omfattar pensioner från både den privata och den offentliga sektorn.

Från och med början av 2012 söker man pension vid den pensionsanstalt där merparten av personens arbetsinkomster varit försäkrade under de två senaste kalenderåren.

Företagare och lantbruksföretagare försäkrar sig själva

Företagare är skyldiga att försäkra sig med stöd av lagen om pension för företagare, FöPL. Företagare bekostar själva sitt pensionsskydd genom att betala FöPL-försäkringsavgifter. FöPL-försäkringsavgiften grundar sig på arbetsinkomsten.

FöPL-pensionen tryggar företagarens försörjning när företagarverksamheten upphör eller väsentligt minskar på grund av arbetsoförmåga eller när företagaren når den ålder som berättigar till pension.

Arbetspensionsförsäkringen för företagare övervakas av Pensionsskyddscentralen.

Lantbrukare, skogsägare, renskötare och yrkesfiskare försäkras liksom familjemedlemmar som arbetar tillsammans med dem enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, dvs. LFöPL.

LFöPL-försäkringen grundar sig på LFöPL-arbetsinkomsten. Såväl pensions- och dagpenningförmånerna som försäkringsavgifterna grundar sig på arbetsinkomsten.

Rådgivning och ansökningsanvisningar fås hos Pensionskyddscentralen och arbetspansionsantalterna

Rådgivning, ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter för alla pensioner fås hos Pensionsskyddscentralen. I pensionsärenden lönar det sig att vara i kontakt med den egna arbetspensionsanstalten.

Närmare information fås också på arbetspensionsbranschens gemensamma webbtjänst:

Arbetspensioner kan överklagas hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

I ett pensionsbeslut anges alltid hur det kan överklagas. Beslut om arbetspensioner kan överklagas hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Social- och hälsovårdsministeriet handlägger inte begäran om ändringssökande, påminnelser eller besvär.

Mer information