FI SV EN

Webbsidan uppdateras så fort som möjligt

Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklingen och beredningen av lagstiftningen om olycksfallsförsäkringen och yrkessjukdomar.

Olycksfallsförsäkringen ger ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstbortfall till följd av arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Dessutom kan rehabilitering till följd av olycksfall eller yrkessjukdom stödas.

Förmåner och ersättningar i samband med arbetsolycksfall och yrkessjukdomar:

  • Dagpenningen ger ersättning för den arbetsoförmögnas inkomstbortfall under det första året.
  • Olycksfallspension betalas till den skadade om arbetsoförmågan fortgår efter ett år från olycksfallet.
  • Menersättning betalas till den skadade för allmänt bestående men till följd av en skada eller sjukdom.
  • Dagpenningen och olycksfallspensionen kan också betalas som partiell ersättning vid partiell arbetsoförmåga och partiellt inkomstbortfall.
  • Vid dödsfall betalas till barnen och den efterlevande maken familjepension och till dödsboet begravningshjälp.
  • Dessutom betalas men-, kläd- och ledarhundstillägg, ersättning för ökade hemvårdskostnader och ersättning för inkomstbortfall under tid av fysikalisk behandling.

Att söka ersättning vid olyckor

Olycksfallsförsäkringar för anställda i arbets- eller tjänsteförhållande samt för företagare

Alla anställda i arbets- eller tjänsteförhållande har försäkrats i händelse av olycksfall och yrkessjukdomar. Arbetsgivaren är skyldig att i ett skadeförsäkringsbolag teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för sina anställda om arbetsgivaren låter utföra fler än 12 arbetsdagar per kalenderår.

Företagare behöver inte teckna någon olycksfallsförsäkring, men kan teckna en frivillig försäkring i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring.

Lantbruksföretagare och stipendiater är försäkrade med stöd av en OFLA-arbetsskadeförsäkring, som utgör en del av den obligatoriska pensionsförsäkringen för lantbruksföretagare (LFöPL). Lantbruksföretagare som inte är obligatoriskt försäkrade kan teckna en OFLA-försäkring frivilligt.

De lagstadgade försäkringarna för lantbruksföretagare och stipendiater sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA).

Staten tecknar inte någon olycksfallsförsäkring för sina anställda, men Statskontoret betalar statsanställda ersättningar i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring.

Ersättningar för olycksfall i arbetet eller för yrkessjukdom söks hos skadeförsäkringsbolaget

Ersättning söks hos det skadeförsäkringsbolag där arbetsgivaren har tecknat olycksfallsförsäkring.

Anställda ska anmäla eventuella arbetsolycksfall och yrkessjukdomar till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ger den skadade ett försäkringsintyg mot vilket den skadade får sjukvård och läkarordinerade mediciner gratis.

Arbetsgivaren ska sända uppgifter om olycksfallet eller yrkessjukdomen i fråga till försäkringsanstalten. Allvarliga olycksfall ska alltid anmälas också till polisen och arbetarskyddsmyndigheterna.

Anställda har rätt till ersättningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring även om arbetsgivaren har försummat sin försäkringsplikt eller inte har försäkringsplikt. I sådana fall betalas ersättning för arbetsolycksfall eller yrkessjukdom av Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.

Du kan söka ändring i beslut om ersättningar hos Besvärsnämnden för olycksfallsärenden

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte anmärkningar, klagomål eller besvär.

I ett ersättningsbeslut anges hur beslutet kan överklagas. Den som är missnöjd med ett beslut kan överklaga beslutet hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Mer information