FI SV EN

Totalreformen av alkohollagen

Beredningen av en totalreform av alkohollagen fortskrider

Den politiska beredningen av en totalreform av alkohollagen inleddes i regeringen i februari 2016 när familje- och omsorgsminister Juha Rehula lade fram sitt grundläggande utkast till proposition för ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd. I den grundläggande propositionen eftersträvades balans mellan å ena sidan en minskning av alkoholens skadeverkningar, å andra sidan beaktandet av näringsverksamheten.

Regeringspartiernas riksdagsgrupper har behandlat det grundläggande förslaget, och i förhandlingar mellan representanter för grupperna har man kommit överens om vissa riktlinjer för alkohollagstiftningen. Dessa riktlinjer ska börja beredas vid social- och hälsovårdsministeriet. Lagförslaget har behandlats på nytt i regeringens ministerarbetsgrupp för hälsa och välfärd i september.

När författningsförslagen och konsekvensbedömningen av reformen blir klara, sänder social- och hälsovårdsministeriet propositionen på remiss. Det här beräknas hända i månadsskiftet oktober-november. Efter det lämnas regeringens proposition med förslag till ny alkohollag till riksdagen. När lagen ska träda i kraft beslutas under riksdagsbehandlingen.

Sida vid sida med remissbehandlingen färdigställs ett anmälningsförfarande, där Europeiska komissionen och andra medlemsstater utvärderar om den föreslagna lagstiftningen är kompatibel med EU-rätten. Förfarandet räcker högst sex månader och lagen får inte godkännas i Finland före det.

Reformens viktigaste principer

Finlands alkohollagstiftning består av alkohollagen från 1994 och 15 förordningar som utfärdats med stöd av den. Bestämmelserna i lagen och förordningarna kommer under reformen att så heltäckande som möjligt samlas i en lag.  Principer för reformen är t.ex. att Alkos detaljhandelsmonopol och det nuvarande tillståndssystemet ska bevaras och att onödiga, föråldrade och stela normer ska avvecklas. Normerna har belastat särskilt restaurangbranschen. Bestämmelserna om restaurangernas serveringstider och kundbetjäning ska avregleras.

Regeringspartiernas riktlinjer för reformen av alkohollagen 19.4.2016

Regeringspartierna har enats om åtminstone följande riktlinjer, som vid behov kommer att preciseras:

Servering av alkoholdrycker

Serveringstillstånden beviljas för närvarande som A-, B- eller C-tillstånd (alla alkoholdrycker, viner eller drycker med högst 4,7 % alkohol). I fortsättningen ska det endast finnas ett tillstånd, som berättigar till servering av alla alkoholdrycker. Det ska inte heller finnas något hinder för restauranger att bedriva detaljhandel med alkoholdrycker – försäljningen ska bedrivas i enlighet med de normala detaljhandelsbestämmelserna. Dessa bestämmelser gäller t.ex. dryckens maximala alkoholhalt och detaljhandelstider.

För närvarande måste i restaurangen finnas en ansvarig föreståndare eller dennes ställföreträdare, för vilka det finns strikta krav på utbildning och erfarenhet. I fortsättningen ska det under varje arbetsskift finnas en myndig ansvarsperson, men personen behöver inte uppfylla några särskilda kompetenskrav.

Den som hör till restaurangens personal måste för närvarande vara myndig, med undantag för studerande inom branschen som har fyllt 16 år. I fortsättningen ska personer som har fyllt 16 år få servera alkohol under övervakning av arbetsskiftets ansvarsperson.

Gemensamma serveringsområden för flera restauranger är för närvarande förbjudna. I fortsättningen ska det vara möjligt att ha gemensamma serveringsområden. Med ett s.k. cateringtillstånd ska restaurangerna i fortsättningen få servera t.ex. i företagslokaler och på lokala festplatser och festivaler som tidigare har blivit godkända efter att endast ha gjort en anmälan om serveringen till regionförvaltningsverket.

Serveringstiden slutar för närvarande kl. 01.30. Tillstånd att servera ända till kl. 02.30 eller 03.30 kan på särskilda grunder sökas hos regionförvaltningsverket för högst två år i sänder. Restaurangen ska stängas en halv timme efter att serveringen har upphört. Detta stängningskrav ska slopas. Serveringstiden ska även i fortsättningen upphöra kl. 01.30, men serveringen ska få fortsätta högst till kl. 04.00, om restaurangen har gjort en anmälan om detta. Tillståndshanteringen slopas således, men det ska ställas krav på restaurangerna i fråga om ordningsövervakningen. Dessutom ska myndigheterna ha rätt att begränsa och förbjuda serveringen för att förhindra störningar.

Detaljförsäljning av alkoholdrycker

Handelns detaljförsäljning av alkoholdrycker gäller för närvarande genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent alkohol. Den högsta tillåtna alkoholhalten i de drycker som säljs i butiker ska höjas till 5,5 % och kravet på att dryckerna ska vara tillverkad genom jäsning ska slopas.

För små hantverksbryggerier ska det i den nya lagen föreskrivas att egna produkter får säljas direkt från tillverkningsstället. Detta förslag ska anmälas till EU-kommissionen för bedömning.

För närvarande håller Alkos försäljningsställen öppet från måndag till fredag kl. 9–20. Öppettiden ska förlängas med en timme, dvs. till kl. 21. Alkos försäljningsställen ska få rätt att ordna t.ex. vinauktioner.

Reklam för alkoholdrycker

Restaurangerna får för närvarande inte göra reklam för happy hour-erbjudanden. Denna begränsning ska slopas.

Tryckta eller elektroniska prislistor för starka alkoholdrycker är för närvarande tillåtna endast för Alko och andra detaljförsäljare. I fortsättningen ska även tillverkare och partihandlare få förevisa sina egna produkter t.ex. genom prislistor på nätet. Dessutom ska det i den nya lagen föreskrivas om tillverkares försäljning på nätet av alkoholdrycker avsedda för export.

Tillverkning av alkoholdrycker

Tillverkning av öl och vin i hemmet är för närvarande tillåten endast med begränsade råvaror.  
Enligt den nya lagen ska det vara tillåtet att genom jäsning tillverka öl och vin i hemmet utan några ytterligare villkor.

 

Mer information

Kari Paaso, johtaja 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Haittojen ehkäisemisen ryhmä 0295163340  


Ismo Tuominen, hallitusneuvos 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Haittojen ehkäisemisen ryhmä 0295163341