FI SV EN

Totalreformen av alkohollagen

Totalreformen av alkohollagen under behandling i riksdagen

Totalreformen av alkohollagen behandlas i riksdagen under hösten 2017.

Den politiska beredningen av en totalreform av alkohollagen inleddes i regeringen i februari 2016 när familje- och omsorgsminister Juha Rehula lade fram sitt grundläggande utkast till proposition för ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd. I det grundläggande utkastet till proposition eftersträvades balans mellan å ena sidan minskning av alkoholens skadeverkningar, å andra sidan beaktande av näringsverksamheten.

Regeringspartiernas riksdagsgrupper behandlade därefter det grundläggande förslaget, och vid fortsatta förhandlingar mellan representanter för grupperna i maj 2016 enades man om huvudriktlinjerna för reformen av alkohollagen. Ett utkast till regeringens proposition med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den behandlades i regeringens ministerarbetsgrupp för hälsa och välfärd i början av november 2016. Propositionen var på omfattande remiss 22.11.2016–16.1.2017, och ett sammandrag av remissvaren blev klart i mars 2017. Därefter färdigställdes propositionen vid social- och hälsovårdsministeriet.

Regeringens proposition med förslag till ny alkohollag lämnades till riksdagen i september 2017.

Ikraftträdandet av lagen avgörs under riksdagsbehandlingen.

Reformens viktigaste principer

Finlands alkohollagstiftning består av alkohollagen från 1994 och 13 förordningar som utfärdats med stöd av den. Bestämmelserna i lagen och förordningarna kommer under reformen att så heltäckande som möjligt samlas i en lag.

Alkohollagens syfte kommer även i fortsättningen att vara att förebygga alkoholens negativa effekter. Principer för reformen är t.ex. att Alkos detaljhandelsmonopol och det nuvarande tillståndssystemet ska bevaras och att onödiga, föråldrade eller stela normer i den nuvarande lagstiftningen ska avvecklas.

Ändringar som gäller detaljhandel med alkoholdrycker

Handelns detaljförsäljning av alkoholdrycker gäller för närvarande genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent alkohol. Den högsta tillåtna alkoholhalten i de drycker som säljs i butiker ska höjas till 5,5 % och kravet på att dryckerna ska vara tillverkade genom jäsning ska slopas. Det innebär att butiker, kiosker och servicestationer ska få sälja också t.ex. A-öl, stark cider samt long drink-drycker blandade av starka alkoholdrycker.

Självständiga och små bryggerier ska enligt propositionen få rätt att sälja eget hantverksöl direkt från tillverkningsstället på motsvarande sätt som det för närvarande är tillåtet att sälja gårdsvin och sahti. Som ett litet bryggeri betraktas ett bryggeri med en produktionsvolym på högst 500 000 liter alkoholdrycker. Hantverksöl får inte vara t.ex. blandningar av öl och läskedrycker. I lagen ska det föreskrivas om butiksbilars rätt att sälja alkoholdrycker. En ny bestämmelse är även att det föreskrivs en möjlighet för Alko att betjäna kunder från egna butiksbilar.

För närvarande håller Alkos försäljningsställen öppet från måndag till fredag kl. 9–20. Öppettiden ska förlängas med en timme, dvs. till kl. 21. Alkos försäljningsställen ska dessutom få rätt att ordna t.ex. vinauktioner.

Ändringar som gäller servering av alkoholdrycker

Serveringstillstånden beviljas för närvarande som A-, B- eller C-tillstånd (alla alkoholdrycker, viner eller drycker med högst 4,7 % alkohol). I fortsättningen ska det endast finnas ett tillstånd, som berättigar till servering av alla alkoholdrycker. Dessutom ska restauranger få ansöka om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker. Detaljhandeln sker enligt normala detaljhandelsregler, dvs. varje dag mellan klockan 9 och 21 ska man få köpa samma alkoholdrycker från restauranger som från butiker. För närvarande måste i restaurangen finnas en ansvarig föreståndare eller dennes ställföreträdare, för vilka det finns strikta krav på utbildning och erfarenhet. I fortsättningen ska det under varje arbetsskift finnas en myndig ansvarsperson, men personen behöver inte uppfylla några särskilda kompetenskrav.

Den som hör till restaurangens personal måste för närvarande vara myndig, med undantag för studerande inom branschen som har fyllt 16 år. I fortsättningen ska personer som har fyllt 16 år få servera alkohol under övervakning av arbetsskiftets ansvarsperson.

Gemensamma serveringsområden för flera restauranger är för närvarande förbjudna. I fortsättningen ska det vara möjligt att ha gemensamma serveringsområden. De nuvarande tillfälliga serveringstillstånden ska ersättas med ett delvis lättare förfarande.  Med en s.k. cateringanmälan ska restaurangerna i fortsättningen få servera t.ex. i företagslokaler och på lokala festplatser och festivaler som tidigare har blivit godkända. Det räcker då att restaurangerna på förhand gör en anmälan om serveringen till regionförvaltningsverket.

För närvarande upphör serveringstiden kl. 01.30, och tillstånd att servera ända till kl. 02.30 eller 03.30 kan på särskilda grunder sökas hos regionförvaltningsverket för högst två år i sänder. Restaurangen ska stängas en halv timme efter att serveringen har upphört. Serveringstiden ska även i fortsättningen upphöra kl. 01.30, men serveringen ska få fortsätta högst till kl. 04.00, om restaurangen har gjort en anmälan om detta. Tillståndshanteringen slopas således, men det kommer att ställas krav på restaurangerna i fråga om ordningsövervakningen. Dessutom ska myndigheterna ha rätt att begränsa och förbjuda serveringen för att förhindra störningar. Kravet att restaurangen måste stänga efter att serveringen upphört ska enligt förslaget slopas, men de alkoholdrycker som har serverats ska förtäras inom en timme från det att serveringstiden har upphört.

Ändringar som gäller reklam för alkoholdrycker

Restaurangerna får för närvarande inte göra reklam för s.k. happy hour-erbjudanden. Denna begränsning ska slopas.

Tryckta eller elektroniska prislistor för starka alkoholdrycker är för närvarande tillåtna endast för Alko och andra detaljförsäljare. I fortsättningen ska även tillverkare, partihandlare och restauranger få förevisa sina egna produkter t.ex. genom prislistor på nätet.

Tillverkning av alkoholdrycker

Tillverkning av öl och vin i hemmet är för närvarande tillåten endast med begränsade råvaror.  Tillverkning av öl och vin i hemmet ska enligt den nya lagen vara tillåten – så länge som tillverkningen inte sker genom destillation.

Mer information

Ismo Tuominen, regeringsråd 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Hyvinvoinnin- ja terveydensuojelu -tulosryhmä / HYT 0295163341   förnamn.efternamn@stm.fi