FI SV EN

Totalreformen av alkohollagen

Beredningen av en totalreform av alkohollagen fortskrider

Den politiska beredningen av en totalreform av alkohollagen inleddes i regeringen i februari 2016 när familje- och omsorgsminister Juha Rehula lade fram sitt grundläggande utkast till proposition för ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd. I den grundläggande propositionen eftersträvades balans mellan å ena sidan minskning av alkoholens skadeverkningar, å andra sidan beaktande av näringsverksamheten.

Regeringspartiernas riksdagsgrupper behandlade därefter det grundläggande förslaget och vid fortsatta förhandlingar mellan representanter för grupperna enades man i maj 2016 om vissa riktlinjer för alkohollagstiftningen. Beredningen har fortsatt vid social- och hälsovårdsministeriet.

Ett utkast till regeringens proposition med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den behandlades i regeringens ministerarbetsgrupp för hälsa och välfärd i början av november 2016 och sändes på omfattande remiss den 22 november 2016.

Remissbehandlingen pågår cirka åtta veckor, vilket betyder att den sista dagen för att lämna in utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor är den 16 januari 2017.  Efter remissbehandlingen kommer propositionen att färdigställas och sändas för att bedömas av rådet för bedömning av lagstiftningen. Efter det lämnas regeringens proposition med förslag till ny alkohollag till riksdagen. Ikraftträdandet av lagen avgörs under riksdagsbehandlingen.
Samtidigt med remissbehandlingen inleds det s.k. anmälningsförfarandet för alkohollagen, där Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna bedömer huruvida den föreslagna lagstiftningen är förenlig med EU-rätten. Anmälningsförfarandet pågår i högst sex månader, och lagen får inte antas i Finland före det.

Reformens viktigaste principer

Finlands alkohollagstiftning består av alkohollagen från 1994 och 13 förordningar som utfärdats med stöd av den. Bestämmelserna i lagen och förordningarna kommer under reformen att så heltäckande som möjligt samlas i en lag.  

Alkohollagens syfte kommer även i fortsättningen att vara att förebygga alkoholens negativa effekter. Principer för reformen är t.ex. att Alkos detaljhandelsmonopol och det nuvarande tillståndssystemet ska bevaras och att onödiga, föråldrade eller stela normer i den nuvarande lagstiftningen ska avvecklas. Normerna har belastat i synnerhet restaurangbranschen. Bestämmelserna om restaurangernas serveringstider och kundbetjäning ska bli friare.

Ändringar som gäller detaljhandel med alkoholdrycker

Handelns detaljförsäljning av alkoholdrycker gäller för närvarande alkoholdrycker som har tillverkats genom jäsning och som innehåller högst 4,7 volymprocent alkohol. Den högsta tillåtna alkoholhalten i de drycker som säljs i butiker ska höjas till 5,5 % och kravet på att dryckerna ska vara tillverkade genom jäsning ska slopas. Det innebär att butiker, kiosker och servicestationer ska få sälja också t.ex. A-öl, stark cider samt long drink-drycker blandade av starka alkoholdrycker.

Självständiga och små bryggerier ska enligt propositionen få rätt att sälja eget hantverksöl direkt från tillverkningsstället på motsvarande sätt som det för närvarande är tillåtet att sälja gårdsvin och sahti. Som ett litet bryggeri betraktas ett bryggeri med en produktionsvolym på högst 500 000 liter alkoholdrycker. Hantverksöl får inte vara t.ex. blandningar av öl och läskedrycker. Detta förslag ska anmälas till EU-kommissionen för bedömning.

I lagen ska det föreskrivas om butiksbilars rätt att sälja alkoholdrycker och som en ny sak även Alkos möjlighet att betjäna kunder från egna butiksbilar. För närvarande håller Alkos försäljningsställen öppet från måndag till fredag kl. 9–20. Öppettiden ska förlängas med en timme, dvs. till kl. 21. Alkos försäljningsställen ska dessutom få rätt att ordna t.ex. vinauktioner.

Ändringar som gäller servering av alkoholdrycker

Serveringstillstånden beviljas för närvarande som A-, B- eller C-tillstånd (alla alkoholdrycker, viner eller drycker med högst 4,7 % alkohol). I fortsättningen ska det endast finnas ett tillstånd, som berättigar till servering av alla alkoholdrycker. Dessutom ska restauranger få ansöka om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker. Deras detaljhandel ska ske i enlighet med normala detaljhandelsbestämmelser, som gäller t.ex. dryckens maximala alkoholhalt och detaljhandelstider.

För närvarande måste i restaurangen finnas en ansvarig föreståndare eller dennes ställföreträdare, för vilka det finns strikta krav på utbildning och erfarenhet. I fortsättningen ska det under varje arbetsskift finnas en myndig ansvarsperson, men personen behöver inte uppfylla några särskilda kompetenskrav. Den som hör till restaurangens personal måste för närvarande vara myndig, med undantag för studerande inom branschen som har fyllt 16 år. I fortsättningen ska personer som har fyllt 16 år få servera alkohol under övervakning av arbetsskiftets ansvarsperson.

Gemensamma serveringsområden för flera restauranger är för närvarande förbjudna. I fortsättningen ska det vara möjligt att ha gemensamma serveringsområden. Med en s.k. cateringanmälan ska restaurangerna i fortsättningen få servera t.ex. i företagslokaler och på lokala festplatser och festivaler som tidigare har blivit godkända efter att endast ha gjort en anmälan om serveringen till regionförvaltningsverket.

Serveringstiden slutar för närvarande kl. 01.30. Tillstånd att servera ända till kl. 02.30 eller 03.30 kan på särskilda grunder sökas hos regionförvaltningsverket för högst två år i sänder. Restaurangen ska stängas en halv timme efter att serveringen har upphört. Detta stängningskrav ska slopas, men de alkoholdrycker som har serverats ska förtäras inom en timme från det att serveringstiden har upphört.

Serveringstiden ska även i fortsättningen upphöra kl. 01.30, men serveringen ska få fortsätta högst till kl. 04.00, om restaurangen har gjort en anmälan om detta. Tillståndshanteringen slopas således, men det kommer att ställas krav på restaurangerna i fråga om ordningsövervakningen. Dessutom ska myndigheterna ha rätt att begränsa och förbjuda serveringen för att förhindra störningar.

Ändringar som gäller reklam för alkoholdrycker

Restaurangerna får för närvarande inte göra reklam för happy hour-erbjudanden. Denna begränsning ska slopas. Tryckta eller elektroniska prislistor för starka alkoholdrycker är för närvarande tillåtna endast för Alko och andra detaljförsäljare. I fortsättningen ska även tillverkare och partihandlare få förevisa sina egna produkter t.ex. genom prislistor på nätet.

Mer information

Ismo Tuominen, regeringsråd 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Haittojen ehkäisemisen ryhmä 0295163341