FI SV

Tillsyn, tillstånd och registrering

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken övervakar och styr verksamheten hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Utöver utbildning krävs av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att Valvira beviljat dem

  • rätt att utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person
  • tillstånd att utöva yrket eller
  • rätt att använda skyddad yrkesbeteckning för yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Valvira beviljar tillstånd och rätt att utöva yrket i Finland för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som avlagt examen utomlands. Den som olovligen utövar ett yrke inom hälso- och sjukvården i Finland kan dömas till böter eller fängelsestraff.

Valvira för yrkesregister över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Valvira behandlar anmälningar om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Valvira är också den riksomfattande styrande myndigheten och tillsynsmyndigheten för socialvården. Regionförvaltningsverken styr och övervakar verksamheten inom socialvården inom sina respektive områden.  Valvira utarbetar tillsammans med regionförvaltningsverken riksomfattande tillsynsprogram för de olika delområdena inom socialvården.

Tillsynen gäller också

  • behörighetsvillkoren för personal
  • kompletterande utbildning för personalen
  • dimensionering av personalen och strukturer
  • personalens välbefinnande
     
  • Socialvård (Valvira)