FI SV

Strålskydd

SäteilysuojeluSocial- och hälsovårdsministeriet svarar för den högsta ledningen av att strålskyddslagen iakttas och styr skyddet av befolkningen mot skadlig strålning.

Social- och hälsovårdsministeriet

  • bereder strålskyddslagstiftningen och andra anvisningar
  • ger utlåtanden i strålskyddsfrågor
  • följer upp och styr utvecklingen och verkställigheten av strålskyddsfrågorna

Om strålskyddet stadgas i strålskyddslagen

Om strålskyddet stadgas i strålskyddslagen.

Befolkningen skyddas mot såväl joniserande och icke-joniserande strålning. Närmare information om strålning och effekterna av denna har samlats på Strålskyddscentralens webbplats.

Myndigheternas ansvar i strålskydd

Den egentliga aktören och övervakaren i såväl skyddsfrågor som andra frågor inom strålskyddslagstiftningen är Strålskyddscentralen (STUK) som lyder under SHM.

STUK styrs av SHM även då det gäller frågor i enlighet med hälsoskyddslagen. Dessa omfattar solarieövervakning och beredskapsärenden, till exempel förebyggande av vidsträckt strålningsfara.

Social- och hälsovårdsministeriets Strålsäkerhetsdelegation verkar som ett samarbetsorgan och en expert i frågor som gäller strålsäkerhet. Den följer upp den allmänna utvecklingen av strålsäkerheten och ger utlåtanden om strålsäkerhet.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) svarar för strålsäkerheten i anslutning till användningen av kärnenergi vid kärnkraftverk, kärnkraftsäkerheten samt övervakningen och styrningen av handeln med och den kommersiella tillverkningen av strålningskällor.

Syftet med det nationella forskningsprogrammet om kärnavfallshantering (KYT) är att upprätthålla den nationella kompetensen inom kärnavfallshanteringen och främja samarbetet mellan myndigheterna, de ansvariga för kärnavfallshanteringen och forskarna. Social- och hälsovårdsministeriet följer upp forskningen om fredlig användning av kärnenergi i synnerhet med tanke på strålskyddet.

Enligt regeringsprogrammet fortsätter och förnyar Finland närområdessamarbetet med Ryssland. Kärnsäkerhet är ett av de centrala målen i närområdessamarbetet.

Från utrikesministeriet har ett anslag för närområdessamarbetet på 1,5 miljoner euro överförts till social- och hälsovårdsministeriet. Anslaget är avsett för kärnsäkerhetssamarbetet i nordvästra Ryssland.

Centrala förordningar om strålskydd

Social- och hälsovårdsministeriets förordningar preciserar strålskyddslagen.

På Strålskyddscentralens webbplats finns en förteckning över strålsäkerhetsbranschens centrala lagstiftning.

Internationell reglering av strålsäkerhet

Finland har i egenskap av medlem i Europeiska unionen överlåtit lagstiftningsmakten i anknytning till joniserande strålning till Euratom-samfundet som på kommissionens initiativ och enligt rådets beslut stiftar Euratom-direktiv som styr strålskyddet i medlemsländerna.

Mer information

Mikko Paunio, lääkintöneuvos 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Hyvinvoinnin- ja terveydensuojelu -tulosryhmä / HYT 0295163312   förnamn.efternamn@stm.fi