Statsunderstödda spetsprojektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti

Utlysning av anslag

Målet för statsminister Juha Sipiläs regerings spetsprojekt Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti är att minska antalet unga som står utanför utbildning och arbetsliv. För att fira Finlands 100-års jubileum inbjöd familje- och omsorgsminister Annika Saarikko tillsammans med stiftelsen Me-säätiö och Navigator-servicepunkterna hundra unga i åldern 16–29-år till att utveckla psykosociala tjänster för unga som en del av ungdomsgarantin. Eftersom de unga kraftigt lyfte fram att det första som behöver förstärkas är stödet för en grundläggande livshantering, livsförmågan, söker social- och hälsovårdsministeriet nu aktörer som ska åtgärda denna brist.

Social- och hälsovårdsministeriet söker regionala/kommunspecifika pilotprojekt för att bygga upp och etablera samarbetsmodeller som särskilt förstärker en smidigare vardag för unga som står utanför utbildning och arbetsliv samt deras funktionsförmåga och delaktighet. Syftet är att modellera och förankra ett effektivt branschövergripande samarbete för att tillmötesgå de ungas behov systematiskt, övergripande och långsiktigt så att inte en enda ung person blir utan det stöd som han eller hon behöver. Verksamheten ska byggas upp utifrån de ungas behov och kopplas till navigator-servicepunkterna eller motsvarande lågtröskeltjänster i kommunerna inom verksamhetsområdet.

I pilotprojekten är målet att samla in och starta upp kommun- eller regionspecifika program för att systematiskt genomföra stödpaketet Grepp om vardagen (Arki haltuun -tukipaketti). Utgångspunkten är att samla olika aktörer för att stödja regionens unga. Projekten som finansieras ska också omfatta uppföljningsmodeller med vilka man kan visa resultaten av de prövade modellerna. Syftet är att skapa en modell för bestående gemensamt samarbete och en systematisk förändring för att kunna möta de utmaningar i vardagen som de unga lyfter fram på ett nytt och effektivare sätt än hittills.

Projektet kräver flera aktörer, men det är endast ett allmännyttigt samfund, en kommun eller kommunsammanslutning som för alla aktörers räkning kan ansöka om statsbidrag och administrera projektet.

Projektansökan till och med 2.4.2018

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser sammanlagt 1,2 miljoner euro i statsbidrag att ansökas om och fördelas mellan högst fem pilotprojekt som förverkligar de ovan beskrivna målen särskilt genom att innovativt och systematiskt tillsammans utnyttja och utveckla redan existerande funktioner och tjänster.

Projekten ska inledas senast 1.5.2018 och kan pågå i högst 1,5 år. Pilotprojekten finansieras i enlighet med med nationella statsbidragslagstiftningen och EU:s statsstödsregler. Bidragsmottagarnas statsbidragsprocent kan variera. Kommunaktörer kan beviljas högst 80 % i statsbidrag för projektkostnader som berättigar till statsbidrag.

Närmare uppgifter finns i den allmänna anvisningen för ansökning. Kostnader som godkänns är nödvändiga och rimliga kostnader som utvecklingen och förankringen av handlingsmodellerna har orsakat och som kan verifieras med projektbokföring.

I valet framhävs

  • införande av nya lösningar för att tillgodose ungas behov i vardagen,
  • systematiskt och effektivt utnyttjande av existerande funktioner och strukturer,
  • långsiktig helhetsutveckling av stödet för unga som står utanför utbildning och arbetslivet och som löper risk att marginaliseras, över aktörs- och sektorsgränserna,
  • effektiv bekämpning av ungas problem med mental hälsa, alkohol och droger och marginalisering till exempel så att alla unga har åtminstone en pålitlig vuxen som sitt stöd,
  • ungas egen medverkan i planeringen, utvecklingen och uppföljningen av helheten,
  • projekt i vilka så många olika aktörer som möjligt medverkar övergripande,
  • kunskaper om ledning av verksamhets- och tjänsteintegration och förmåga att engagera aktörer och förankra en gemensam handlingsmodell samt
  • förmågan att följa upp och bedöma resultaten av stödpaketet Grepp om vardagen som ska fullföljas.

Läs mer om effektkedjan för stödpaketet Grepp om vardagen:

Ansökan om statsbidrag

Bidrag ansöks om på social- och hälsovårdsministeriets blankett ”Ansökan om statsbidrag”.  Anvisning för statsbidrag och ansökningsblanketten finns här.
Ansökningstiden för finansieringen är 6.3–2.4.2018.

Vid behov ordnar social- och hälsovårdsministeriet ett förhandlingsmöte för finslipningen av projektplanerna avsett för dem som har beviljats statsbidrag.

 Tilläggsinformation

konsultativ tjänsteman Elina Palola, tfn 02951 63595, (fornamn.efternamn@stm.fi)

specialsakkunnig Sini Pietilä, tfn 02951 63047, fornamn.efternamn@stm.fi (frågor om statsbidrag)

Mer information

Elina Palola, konsultativ tjänsteman 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163595   förnamn.efternamn@stm.fi


Sini Pietilä, specialsakkunnig 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Yhteisetpalvelut-tulosryhmä / YPA 0295163047   förnamn.efternamn@stm.fi

På vår webbplats