FI SV

Hur genomförs spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra?

Åtgärderna i spetsprojektet vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra genomförs genom åtta delprojekt där man på olika sätt stöder partiellt arbetsföras sysselsättning och fortsatta deltagande i arbetslivet.

Rekommendationerna i programmet Osku genomförs

Vid social- och hälsovårdsministeriet genomfördes under åren 2013–2015 programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet (Osku). Genom programmet tog man fram fungerande och i praktiken testade verksamhetsmodeller för att stödja sysselsättning och fortsatt deltagande i arbetslivet för partiellt arbetsföra.

Resultaten av de försök, pilotförsök och undersökningar som genomfördes inom ramen för programmet har sammanställts till rekommendationer som sprids medan spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra pågår.

Kontaktperson 
Raija Tiainen, projektchef, fornamn.efternam@stm.fi, tfn 0295 163 610
 

Förändring genom utbildning – samordnare för arbetsförmågan till arbetsplatserna

Målet med projektet är att åstadkomma en förändring i servicesystemet och att partiellt arbetsföra personer därigenom ska få den hjälp de behöver snabbt och i tillräcklig utsträckning. Avsikten är att de ska få arbete eller kunna fortsätta i sitt nuvarande arbete.

För att genomföra detta mål ordnas det under spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra utbildningar för samordnare för arbetsförmågan i heltäckande utsträckning i olika regioner. Målet är att det i så många organisationer och på så många arbetsplatser som möjligt ska finnas professionella som arbetar i enlighet med modellen för samordnare för arbetsförmågan.

Genom utbildningen höjs kompetensen hos de som jobbar med att stödja arbetsförmågan, så att deras kompetens motsvarar de snabba förändringarna i omvärlden, och de erbjuds en möjlighet att uppdatera sina kunskaper och färdigheter samt att bygga upp nya slags samarbetsnätverk. Utbildningen gör att servicesystemet blir effektivare, snabbare och smidigare.

Utbildningen är riktad till sådana som arbetar inom tjänster för partiellt arbetsföra, såsom experter inom social- och hälsovård, rehabilitering, arbets- och näringstjänster, utbildning, personaladministration, Folkpensionsanstalten, företagshälsovård och läroanstalter. Utöver utbildningen för samordnare för arbetsförmågan ordnas informationsmöten och seminarier för chefer och arbetsgivare.

Kontaktperson 
Raija Tiainen, projektchef, fornamn.efternam@stm.fi, tfn 0295 163 610
 

Företagande för personer med funktionsnedsättning

Målet med projektet är att identifiera faktorer som hindrar och faktorer som främjar företagande bland partiellt arbetsföra och personer med funktionsnedsättning. För närvarande får personer med funktionsnedsättning inte tillräckligt med information om tjänster och ekonomiskt stöd för företagande. Arbets- och näringsbyråerna och övriga aktörer som erbjuder företagstjänster är å sin sida inte tillräckligt medvetna om särdrag vid företagsverksamhet som bedrivs av personer med funktionsnedsättning.

Som ett led i projektet har man låtit utföra utredningen Företagsamhet och stöd för personer med funktionsnedsättning. Det behövs dock fortfarande mer information om antalet företagare med funktionsnedsättning och vilken potential det finns att öka antalet.

Med utredningen som grund förs det diskussion med arbetsmarknadsorganisationer, företagarorganisationer och organisationer för personer med funktionsnedsättning, och tillsammans planerar man konkreta åtgärder för att öka företagande bland partiellt arbetsföra och personer med funktionsnedsättning samt undanröja hinder för företagande.

Kontaktperson 
Patrik Tötterman, specialsakkunnig, fornamn.efternamn@tem.fi, tfn 0295 049 034
 

Modeller för sysselsättning och delaktighet

Målet med projektet är att reformera verksamhetsmodellerna och verksamhetskulturen i fråga om de tjänster som partiellt arbetsföra behöver, så att de bättre stöder sysselsättningen av partiellt arbetsföra och deras delaktighet. Samtidigt ska lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer göras tydligare.

Inom ramen för projektet genomförs sex regionala försöksprojekt där man inför goda verksamhetsmodeller för att förbättra partiellt arbetsföra personers sysselsättning efter arbetsverksamhet och studier samt verksamhet som stöder deras delaktighet.

Projektet ska resultera i att partiellt arbetsföra på ett effektivare sätt än för närvarande får sådana tjänster som motsvarar deras behov och att allt fler partiellt arbetsföra gör framsteg på sin väg mot sysselsättning.

Med projektet förbereder man sig för år 2020, då organiseringsansvaret för social- och hälsovården och arbets- och näringstjänsterna överförs till landskapen. 

Kontaktperson 
Eveliina Pöyhönen, socialråd, fornamn.efternamn@stm.fi, tfn 0295 163 303
 

Sänkning av rekryteringströskeln

Målet med projektet är att med hjälp av forskning skapa en helhetsbild av vilka möjligheter och hinder det finns när det gäller sysselsättning av partiellt arbetsföra.

I projektets första fas genomför Stiftelsen för Rehabilitering ett forskningsprojekt för att ta reda på arbetsgivarnas uppfattningar om möjligheterna och hindren för att partiellt arbetsföra ska få arbete. Efter att forskningen är klar kommer resultaten av den och möjliga åtgärdsförslag att diskuteras med olika organisationer (inkl. patientorganisationer och organisationer för personer med funktionsnedsättning).

Utifrån diskussionerna och de rekommendationer som fåtts fram genom forskningen vidtas åtgärder för att sänka rekryteringströskeln. Dessutom ges arbetsgivarna information och exempel på fungerande lösningar och modeller i form av bl.a. regionala utbildningar.

Projektet resulterar i att allt fler partiellt arbetsföra får arbete och att allt fler företag rekryterar partiellt arbetsföra personer. 

Kontaktperson 
Patrik Tötterman, specialsakkunnig, fornamn.efternamn@tem.fi, tfn 0295 049 034
 

Lättillgänglig information på nätet – tietyoelamaan.fi

Tietyoelamaan.fi (Vägar in i arbetslivet) är en webbtjänst som innehåller aktuell information om tjänster och förmåner som gäller partiell arbetsförmåga, olika metoders effekt samt forskning och aktuell lagstiftning. Webbtjänsten drivs av Stiftelsen för Rehabilitering.

Det samlas in respons om webbtjänsten, och den utvecklas kontinuerligt. Avsikten är att så många som möjligt ska börja använda sig av webbtjänsten.

Webbtjänstens målgrupper är partiellt arbetsföra, samordnare för arbetsförmågan samt alla yrkespersoner och arbetsgivare som behöver information om partiell arbetsförmåga och sysselsättning av partiellt arbetsföra.

Kontaktperson
Timo Korpela, informatör, förnamn.efternamn@kuntoutussaatio.fi, tel. 044 781 3128

Vägar till vård och rehabilitering

Målet med projektet är att inom vården och rehabiliteringen skapa en smidig, kundorienterad, rättidig och ändamålsenlig verksamhetsmodell för stödjande av arbetsförmågan. Verksamhetsmodellen omfattar partiellt arbetsföra som är i arbete, som återgår till arbete och som försöker få arbete.

Verksamhetsmodellen skapas i samarbete med sakkunniginrättningar. I verksamhetsmodellen beskrivs åtgärder för stöd för handledning och arbetsförmåga i fråga om de mest centrala aktörerna (socialvården, hälso- och sjukvården, rehabiliteringen, arbets- och näringstjänsterna, företagshälsovården, FPA, utbildningsaktörer samt arbetsplatser).

Verksamhetsmodellen utvecklas genom sex regionala försök. Försöken stöder genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. I försöken etableras servicekedjor för stödjande av arbetsförmågan, och de integreras med befintliga, fungerande vård- och rehabiliteringskedjor. I stället för enstaka och tillfälliga tjänster försöker man få fram multidisciplinära åtgärder och tjänster. Det byggs upp praxis för samarbete mellan de aktörer som på olika sätt stöder arbetsförmågan. Arbetsplatserna får stöd för att skapa lösningar för anpassning av arbetet.

Projektet resulterar i etablerade servicekedjor för stödjande av arbetsförmågan samt fungerande praxis för samarbete i regionerna. Partiellt arbetsföra som deltar i eller som står utanför arbetslivet får snabbt och smidigt den vård och rehabilitering de behöver, och åtgärder för tidigt stödjande av arbetsförmågan sätts in vid rätt tidpunkt. Dessutom kan partiellt arbetsföra behålla sitt arbete eller sysselsättas i större grad än nu, och det multidisciplinära samarbetet i stödjandet av arbetsförmågan fungerar smidigt.

Kontaktperson 
Ritva Partinen, överinspektör, förnamn.efternamn@stm,fi, tfn 0295 163 330

Undanröjande av flitfällor

Målet med projektet är att minska flitfällor i samband med invalid- och sjukpension och förvärvsinkomster. I projektets första fas utarbetar en arbetsgrupp på trepartsbasis en rapport om undanröjande av flitfällor i anslutning till partiell arbetsförmåga. Arbetsgruppens mandattid går ut i slutet av juni 2017.

Ett alternativ som utreds i arbetsgruppen är en s.k. linjär modell, som innebär att förvärvsinkomst och pension samordnas på ett sådant sätt att förvärvsinkomsten steglöst minskar den löpande pensionen.

Efter att arbetsgruppens arbete avslutats är avsikten att en regeringsproposition ska börja beredas utifrån det förslag som väljs. Om den linjära modellen väljs, kommer lagändringarna att träda i kraft tidigast 2021, då man får de behövliga inkomstuppgifterna från inkomstregistret.

Den linjära modellen innebär att en ökning av förvärvsinkomsterna ger en större total inkomst, och därmed undviks flitfällor. Resultaten gör att det blir lättare att arbeta vid sidan om invalid- och sjukpension och att utkomsten förbättras, att arbetsgivarna får ett större och flexiblare utbud av arbetskraft och att den totala arbetsinkomsten i samhället ökar.

Kontaktperson
Pirjo Moilanen, konsultativ tjänsteman, förnamn.efternamn@stm.fi, tfn 0295 163 183