FI SV

Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

Partiellt arbetsföra stannar i arbetslivet och sysselsätts på den öppna arbetsmarknaden.

Servicesystemet som stöder sysselsättningen av partiellt arbetsföra ändras så att det blir effektivt och ger resultat. Sysselsättningen av partiellt arbetsföra underlättas genom att utvidga verksamheten av dem som samordnar arbetsförmågan till hela landet. Man ska öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli företagare. Bidragsfällorna undanröjs och möjligheterna för små- och medelstora företag att anställa partiellt arbetsföra förbättras. Antalet personer i arbetet växer, kostnaderna för arbetsoförmåga, arbetslöshate och arbetsfrånvaro minskar.

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä

 

Åtgärder

  1. Reformen genomförs i servicesystemet och på arbetsplatserna så att partiellt arbetsföra ska kunna sysselsättas
  2. Bidragsfällorna i samband med invalidpension och förvärvsinkomster ska undanröjas

 

Åtgärd 1: Reformen genomförs i servicesystemet och på arbetsplatserna så att partiellt arbetsföra ska kunna sysselsättas

I spetsprojektet genomförs en nationell omfattande utbildningsintervention för att förbättra kunskaperna hos personer som arbetar inom servicesystemet. På detta sätt kan systemets splittrade urval av metoder utnyttjas effektivt och framgångsrikt för sysselsättning av partiellt arbetsföra. Tillvägagångssättet i klientarbetet förnyas till klientorienterat och problemlösningsfokuserat. Genom samarbete mellan systemets aktörer skapas sammanhängande service. I förändringsprocessen är samordnarna av arbetsförmågan nyckelpersoner. De fungerar som stöd för både den partiellt arbetsföra och arbetsgivaren. Grunden för förändringen är den kunskap och de verksamhetsmodeller som har erhållits genom försöken i programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet. De nya tillvägagångssätt som sammanställts genom forskningen i programmet sprids för att bli en del av arbetsplatsernas och samhällets strukturer. Spetsprojektet är en helhet vars olika delar sakligt och tidsmässigt binds ihop för att i betydande utsträckning öka sysselsättningen av partiellt arbetsföra och att de fortsätter i arbetslivet.

  1. Genom en nationell utbildningsintervention där samordnarna av arbetsförmåga och aktörerna i systemet möts för att inleda samarbete höjs kunskapen hos de personer som arbetar inom servicesystemet. Parallellt upprättas en webbportal och skapas möjligheter för arbetsgivarna.

  2. Verksamhetsmodeller för styrning till vård och rehabilitering och för tidigt stöd skapas.

  3. En utredning om vilka möjligheter personer med funktionsnedsättning har att bli företagare görs och utifrån den vidtas fortsatta åtgärder.

  4. Pilotförsök som syftar till att utveckla socialvårdsservice som stöder delaktighet i arbetslivet genomförs. Pilotförsöken utvärderas och med stöd av utvärderingen lämnas regeringspropositioner.

Tidtabell (mm/åååå) och faser

Fas 1

Planeringen är klar och genomförandet kan börja.

10/2015

Fas 2

Statsrådet fastställer resurserna för programmet i form av ett tidsbegränsat projekt med egen projektpersonal och en förvaltningsövergripande expertgrupp som stöd.

Det som programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet rekommenderar för att partiellt arbetsföra ska stanna kvar i arbetslivet och få sysselsättning ska genomföras. Dessutom utreds det vilka möjligheter personer med funktionsnedsättning har att bli företagare.

Utbildning för samordnare av arbetsförmåga och centrala aktörer i servicesystemet genomförs. Dessutom ska cheferna få utbildning.

10/2015


1/2016–4/20176/2016–6/2018

Fas 3

Pilotförsöken i kommuner genomförs för att utveckla socialvårdens service som stöder delaktighet i arbetslivet.

Effekterna av utbildningen för samordnarna av arbetsförmåga ska utvärderas. Resultaten av det arbete som samordnarna av arbetsförmåga utfört och av de nya praktiska lösningarna på arbetsplatserna samlas in och rapporteras.

De förslag som lagts fram med utgångspunkt i utredningarna om åtgärder som ökar företagande bland personer med funktionsnedsättning verkställs.

4/2016–6/2018

12/2016–12/2017

 

4/2017–12/2017

Fas 4

Arbetet med att skapa en webbportal för programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet fortsätter liksom utbildningarna.

Effekten av pilotförsöken i kommuner för att utveckla socialvårdens service som stöder delaktighet i arbetslivet utvärderas. Lagstiftningen revideras utifrån erhållna erfarenheter.

Ett försök med små och medelstora företags möjligheter att använda en samordnare av arbetsförmåga genomförs.

Ett förslag till dialog och samarbete mellan förvaltningsområdenas och servicesystemets aktörer när det gäller sysselsättning av personer med partiell arbetsförmåga.

Modellerna för vårdkedjan och rehabiliteringen samt processerna för styrning och tidigt stöd har skapats och pilottestats i den reformerade social- och hälsovården och rehabiliteringssystemet.

1/2017


4/2016–12/2018


1/2017–11/2017


12/2017


12/2018

 

Satsningar

2016: 2,0 miljoner euro
2017: 7,0 miljoner euro
2018: 6,0 miljoner euro
Sammanlagt: 15,0 miljoner euro

 

Åtgärd 2: Bidragsfällorna i samband med invalidpension och frövärvsinkomster ska undanröjas

Samordningen av invalidpensionen och förvärvsinkomsten ändras så att den följer en lineär modell. Genom ändringen fås en högre arbetsinkomst, vilket ökar beloppet för den totala inkomsten. De nuvarande bidragsfällorna kan undvikas.

Tidtabell (mm/åååå) och faser

Fas 1

Planeringen är klar och genomförandet kan börja.

1/2016

Fas 2

Genomförandealternativen och deras effekter utreds.

Beredningen av RP inleds.

1/2016–12/2016

1/2017

Fas 3

RP lämnas till riksdagen.

10/2017

Fas 4

Ändringarna i informationssystemet genomförs i arbetspensionsanstalterna och FPA.

1/2018–12/2018

Fas 5

Den planerade åtgärden har genomförts. Lagens ikraftträdande kräver att uppgifterna i inkomstregistret används.

Tidigast 2019

Satsningar

2016: -
2017: -
2018: -

 

 

 

 

 

Mer information