FI SV

Målet är likvärdiga, väl samordnade tjänster som håller tillbaka kostnadsökningar

En av de viktigaste beredskapsåtgärderna är att säkerställa ett så friskt och funktionsdugligt åldrande som möjligt i ett åldrande Finland. Att säkerställa en bra ålderdom förutsätter förändringar i strukturerna, eftersom man med nuvarande strukturer och tjänster inte kan svara mot framtidens behov.

En lyckad strukturförändring av tjänster förutsätter en såväl innehållsmässig översyn av tjänster som utvecklande av kunnandet bland dem som arbetar med äldre.

Centrala aktörer vid genomförandet av förändringen är äldre, deras anhöriga samt tillhandahållare och producenter av tjänster, personalen och deras chefer, aktörer i organisationer, församlingar och privata tjänsteproducenter.

Lokalt förändringsarbete förstärks med försök / startbidrag som infaller åren 2016–2018. Syftet med dessa är att genomföra försök och förankra genomförandet av en servicehelhet av tjänster för äldre samt verksamhetsmodeller för närstående- och familjevård.

Hemvård för äldre personer

Servicestrukturen för tjänster för äldre personer reformeras. Äldre får delta i planeringen av sina tjänster.

Målet är klientorienterade och kostnadseffektiva tjänster. Tjänsterna inriktas enligt de äldres funktionsförmåga och servicebehov och samordnas. Tjänster i hemmet prioriteras. Dessa ska utvecklas för att det ska vara möjligt att bo hemma. Tjänster som ökar funktionsförmågan och hälsosamt åldrande samt multiprofessionell rehabilitering är en betydligt fastare del av helheten av tjänster i hemmet.

Genom reformen inriktas tjänsterna jämlikare till äldre människor i olika delar av landet.  

Närstående- och familjevård

Närstående- och familjevården reformeras så att de stöder närstående- och familjevårdarnas välbefinnande. Reformen förbättrar jämlikheten för klienter och vårdare och de mångsidigare tjänsterna tillgodoser behoven hos olika familjer.

Reformåtgärderna ökar närstående- och familjevårdens attraktionskraft och underlättar förenandet av närståendevården och arbetet för personer i arbetsför ålder. Familjevården blir en etablerad del av servicestrukturen och bidrar till ett mångsidigare tjänsteutbud.

Digitalisering

Digitalisering av offentliga tjänster är ett genomgripande tema i spetsprojektet. Digitalisering och utveckling av välfärdsteknologin gör det möjligt att ta i bruk nya elektroniska tjänster både vid förnyelse av tjänsteprocesserna och medborgarens egenvård och utnyttjande av information.

Projektet genomförs tvärsektoriellt. Tjänstesystemet och tjänsterna för äldre följs upp, styrs och leds genom kunskap och hörande av klienter.

Sammanlagt 30 miljoner euro finns tillgängligt för genomförandet av projektet åren 2016–2018.

Bekanta dej med projektplanen