FI SV EN

Edustalla isoäiti ja lapsi kävelyllä metsäpolulla. Taustalla isoisä ja toinen lapsi.

Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre

Målet med spetsprojektet är att sunda levnadsvanor ska bli vanligare och att den psykiska hälsan ska stärkas, ensamhet förebyggas, ohälsa som hänför sig till byggnader ska minska och att hälso- och välfärdsskillnader ska jämnas ut.

I den offentliga sektorns, den privata sektorns och tredje sektorns verksamhet införs evidensbaserad god praxis som bättre främjar välfärden, hälsan och förmågan att ta ansvar inom de befolkningsgrupper som är mest utsatta. På detta sätt förebyggs ojämlikhet och utslagning. Gemensamt utvecklingsarbete och tvärsektoriellt samarbete är centrala verktyg för att få förändring till stånd.

Bekanta dig med projektplanen (på finska)

På Twitter: #hyvätervearki och #hyte

Ansvarig minister: familje- och omsorgsminister Annika Saarikko

Hur genomförs förändringen?

För att få till stånd en förändring behövs effektivare utnyttjande av verkningsfull praxis och nya strategier. Välfärd och hälsa kan främjas genom att inverka på de faktorer som bestämmer dem, varav de viktigaste är levnadsförhållanden och socioekonomiska faktorer. Genom spetsprojektet kan man inverka på människors delaktighet och färdigheter som stärker den psykiska hälsan samt människors levnadsvanor, såsom motions- och kostvanor, sömnvanor, alkoholbruk och tobaksrökning. Det är viktigt att levnadsvanor som stöder välbefinnande och hälsa är möjliga, enkla och lockande val för alla.

Grunden för förändringen måste vara att stärka resurserna i de befolkningsgrupper där välfärden och hälsan är klart sämre än hos genomsnittet. I interventionerna bör ingå stöd av aktivt deltagande och uthållighet, främja psykisk hälsa och stärka sunda levnadsvanor på ett mångsidigt sätt. Man kan anta att genomslagskraften då blir större än om man endast tar tag i en enskild levnadsvana t.ex. genom hälsorådgivning.

Spetsprojektet genomförs i form av tre delprojekt:

 1. God praxis blir bestående
 2. Bestående strukturer i ministeriernas samarbete för att främja hälsa och välfärd

För genomförandet av spetsprojektet har det reserverats sammanlagt 8 miljoner euro för perioden 2016–2019.

God praxis ska blir bestående

Målet med projektet är att minska hälso- och välfärdsskillnaderna genom att förbättra hälsan och välfärden hos de befolkningsgrupper där hälsan och välfärden är sämre än hos övriga. Hälso- och välfärdsskillnaderna kan angripas genom införande av god praxis. God praxis sprids i ett så stort geografiskt område som möjligt, gärna i hela landet, och förankras i befintliga strukturer och befintlig verksamhet.

Arbetet inriktas så att det särskilt stöder befolkningsgrupper som i fråga om hälsa och välfärd har det sämre ställt än övriga. Detta förutsätter att god praxis utformas med hjälp av klientdelaktighet och tjänstedesign. I tjänstedesignen, ibruktagandet och förankringen av god praxis utnyttjas digitala medel i den utsträckning det är möjligt.
För att sprida god praxis inleds med hjälp av statsunderstöd projekt som gäller följande helheter:

 1. Ökad handledning i levnadsvanor inom social- och hälsovården och servicekedjorna inom den
 2. Stöd för att förändra familjers kosthållning och motionsvanor vid rådgivningsbyråerna och inom skolhälsovården
 3. Främjande av den fysiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem
 4. Färdigheter som stärker den psykiska hälsan hos befolkningen och kunskaper om psykisk hälsa för yrkesutbildade personer inom olika branscher, inklusive fördjupade kunskaper om självmordsprevention för yrkesfolk inom social- och hälsovården
 5. Gemensamma kök
 6. Främjande av motion för äldre personer.

Ansökan om statsunderstöd genomfördes 17.6.-30.9.2016. De projekt som beviljas statsunderstöd inleds i början av 2017 och är färdiga i slutet av 2018.

Den innehållsmässiga beredningen av projektet stöds av en sakkunniggrupp.

Bestående strukturer i ministeriernas samarbete för att främja hälsa och välfärd

Projektet motsvarar regeringsprogrammets mål att hälsofrämjande och tidigt stöd i större grad ska tas in i förvaltningsövergripande beslutsfattande. Projektet genomförs som ett samarbete mellan ministerierna och sakkunniginrättningar.

Finländarnas hälsa och välbefinnande formas i större grad av deras levnadsförhållanden än av tillgången till social- och hälsotjänster. Med levnadsförhållanden avses bl.a. socioekonomiska förhållanden, boendeförhållanden, utbildningssystem, arbetsförhållanden, sociala nätverk samt byggd miljö och naturmiljö. Av denna anledning byggs välfärd och folkhälsa inom alla samhällssektorer, inte endast inom social- och hälsosektorn.

Målet är att

 • det skapas bestående strukturer och etablerade tillvägagångssätt i ministeriernas samarbete för att främja hälsa och välfärd
 • perspektiv som gäller välbefinnande, hälsa och ojämlikhet inkluderas i olika förvaltningsområdens projekt och lagberedning redan under den preliminära beredningen
 • hälso- och välfärdspolitiska initiativ och projekt som kräver förvaltningsövergripande åtgärder bereds mer systematiskt än tidigare och tillsammans med de aktörer som berörs av de föreslagna åtgärderna.

Projektet resulterar i en ny modell för förvaltningsövergripande samarbete och åtgärdsrekommendationer för gott förvaltningsövergripande samarbete.

Mer information

Taru Koivisto, Direktör 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Terveyden edistämisen ryhmä 0295163323  


Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Terveyden edistämisen ryhmä 0295163634