FI SV

Hur genomförs programmet för utveckling av barn- och familjetjänster?

Projektplanerna bildar en genomförandeplan för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.

I de temaspecifika planerna beskrivs hur genomförandet av de enskilda utvecklingshelheterna ska genomföras i landskapens utvecklingsprogram.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna avviker alltså i väsentlig grad från tidigare utvecklingsprojekt (t.ex. Kaste-programmen), där kommunerna och regionerna utvecklade lokala verksamhets- och servicemodeller och förankrade dem i praktiken.

De expertgrupper som berett projektplanerna för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster har nu gjort temaspecifika genomförandeplaner som ska genomföras genom utvecklingsarbetet i landskapen. Utvecklingen av de verksamhetsmodeller och servicemodeller som beskrivs i projektplanerna fortsätter ännu under hösten 2016 i form av workshoppar där sökande som bereder projektplaner är välkomna att delta.

Närmare information om workshopparna publiceras på våra webbsidor inom kort.

Sammandrag av projektplanerna (de länkade dokumenten är på finska)

Utveckling av tjänster på specialnivå och allra mest krävande nivå.

En verksamhetskultur som stärker barnets rättigheter och kunskapsbaserat agerande

Utveckling och ibruktagande av en verksamhetsmodell med familjecentrum

Småbarnspedagogik, skola och läroinrättningar som stöd för barns och ungas välbefinnande