FI SV

Sammansättningen för spetsprojektets styr- och projektgrupper

Ordförande för styrgruppen är politices licentiat Maria Kaisa Aula. Vice ordförande är socialråd Marjo Malja och direktör Voutilainen Päivi vid social- och hälsovårdsministeriet. Projektchef för programmet är Hanne Kalmari vid social- och hälsovårdsministeriet. Projektchef för programmet vid undervisnings- och kulturministeriet är Katja Bergbacka.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kaisa Aula                         Marjo Malja                  Hanne Kalmari
tfn 050 530 9697                        tfn 02951 63581                   tfn 02951 63046
mariakaisa.aula(at)gmail.com   marjo.malja(at)stm.fi      hanne.kalmari(at)stm.fi

Ta kontakt: lape.karkihanke(at)stm.fi och följ i sociala media: #lapemuutos

Grupperna stöder planeringen och genomförandet av programmet och ansvarar för uppföljningen och utvärderingen.

Bekanta dej med gruppernas uppgifter (på finska)

Styrgruppen

medlemmar

Alanko, Anu, universitetslektor, Uleåborgs universitet
Cortés Téllez, Mikko, specialplanerare , undervisnings- och kulturministeriet
Haanpää Sanna, jurist, Undervisningssektorns fackorganisation  OAJ
Heinonen Hanna, verksamhetsledare , Centralförbundet för Barnskydd rf
Hyytinen Riitta, direktör för barnskyddstjänster, Rädda barnen rf
Iivonen Esa, ledande expert, Mannerheims barnskyddsförbund
Inkinen Helena, erfarenhetsexpert, Pesäpuu ry
Kananoja Aulikki, översocialråd
Kostamo-Pääkkö Kaisa, utvecklingsdirektör, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikkö
Kähkönen Päivi,direktör, Kyrkans centraförvaltning, fostran och familjefrågor
Laitinen Kai, verksamhetsledare, Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ rf
Lammi-Taskula, Johanna,specialforskare, Institutet för hälsa och välförd THL
Lampinen  Pauliina, verksamhetsledare, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas ry
Miettinen Anneli, forskare, Befolkningsförbundet
Myllärinen Tarja, direktör , Finlands Kommunförbund
Oinonen Petri, projektarbetare, Jyväskylä stad /Keski-Suomen sote
Oranen Mikko, utvecklingsdirektör, Nuorten Ystävät ry
Piispa Minna, specialplanerare, justitieministeriet, kriminalpolitiska avdelningen
Pirhonen Eeva-Riitta, överdirektör, undervisnings- och kulturministeriet
Rimpelä Markku, tilaajajohtaja, Tavastehus stad
Salminen Jukka T., biträdande stadsdirektör, Vanda stad
Salo Jarmo, specialläkare, Norra Österbotttens sjukvårdsdistrikt
Sarjakoski-Peltola Sara, läkare, Perusterveydenhuollon johtajaverkosto
Siimes Ulla, verksamhetsledare, Finlands Föräldraförbund
Stoor Torbjörn, vd, Ab Det finlandsvenska kompetencecentret inom det sociala området - FSKC
Särkelä Riitta, generalsekreterare, Förbundet för mödra- och skyddshem
Tuure Herttaliisa, generalsekreterare, Statens delegation för ungdomsärenden Nuora

Permanenta experter

Hujala Anne, överinspektör, Barnombudsmannens byrå
Kaukonen Pälvi, expert, social- och hälsovårdsministeriet
Laitinen Kristiina, undervisningsråd,Utbildningsstyrelsen
Moring Anna, projektchef, Monimuotoiset perheet -verkosto
Pelkonen Marjaana, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

Projektgrupp

Projektgruppen leds av Hanne Kalmari.

Medlemmar

Hastrup Arja, kehittämispäällikkö, Institutet för hälsa och välförd THL
Kahiluoto Tarja, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
Kaukonen Pälvi, expert, social- och hälsovårdsministeriet
Lahtinen Jarkko, expert, Finlands Kommunförbund
Lamberg Kirsi, överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet
Malja Marjo, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet
     Specialsakkunnig Pia Mäkeläinen vikarierar för Marjo Malja under tiden 10.8.–31.12.2016
Pelkonen Marjaana, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Penttilä Marja, jurist, social- och hälsovårdsministeriet
Vastamäki Jaana, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet
Vogt-Airaksinen Tiina, expert, justitieministeriet, brottspåföljdsmyndigheten

Permanenta experter

Aula, Maria Kaisa, ordförande för styrgruppen  
Laitinen Kristiina, undervisningsråd,Utbildningsstyrelsen
Puustinen-Korhonen Aila, expert, Finlands Kommunförbund
Rimpelä, Markku, tilaajajohtaja, Tavastehus stad

 

Ändringar i projekt- och styrgruppens sammansättning 22.3.2016 (på finska)
Ändringar i projektgruppens sammansättning 16.8.2016 (på finska)