FI SV EN RU

Screeningar

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för lagstiftningen om screening.

Screening är en undersökning som riktar sig till en viss befolkningsgrupp och vars syfte är att lokalisera symtomfria personer som lider av den sjukdom som är föremål för undersökningen.

Kommunerna bär ansvaret för att anordna screening för sina invånare.

Enligt det riksomfattande screeningprogrammet bör kommunen anordna

 • bröstcancerscreening för kvinnor
 • screening för konstaterande av cancer i livmoderhalsen och
 • screening under graviditeten: allmän ultraljudsundersökning i början av graviditeten, undersökning av kromosom- och strukturavvikelser hos fostret.

Kommunen kan själv utföra screeningen eller köpa tjänsterna av en privat leverantör eller en leverantör av allmännyttiga tjänster. Kommunen kan utöver det riksomfattande screeningprogrammet även anordna screening som kompletterar programmet i syfte att konstatera en sjukdom eller dess förstadium eller för att upptäcka den faktor som orsakar sjukdomen.

Kommunen ska regelbundet följa och utvärdera screeningprocessens kvalitet och screeningstestens tillförlitlighet. Dessutom ska det i varje kommun finnas en ansvarsperson för varje screening.

Kommuninvånaren har rätt till screeningtjänster

Kommunens invånare har rätt till screeningtjänster. Att delta i screening är frivilligt.

Kallelse till screening sker på följande sätt:

Bröstcancerscreening

 • med 20 - 26 månaders mellanrum
 • kvinnor i åldern 50 - 69 år
 • likväl endast för kvinnor födda 1947 eller senare

Screening för cancer i livmoderhalsen

 • med fem års mellanrum
 • kvinnor i åldern 30 - 60 år

Screening för gravida

 • i olika stadier av graviditeten
 • allmän ultraljudsundersökning i början av graviditeten, kombinationsscreening i början av graviditeten, serumscreening och ultraljudsundersökning i mitten av graviditeten
   
 • Närmare information om screening som erbjuds (THL)

Myndigheternas ansvar i screeningtjänster

Expertarbetsgruppen för screeningprogram inom hälso- och sjukvården (Screeningsarbetsgruppen) följer och utvärderar pågående screeningprogram och screeningsundersökningar på förslag till screening samt metoder som används i undersökningarna.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) följer och utvärderar pågående screeningprogram och metoder som används i programmen. På THL:s webbplats finns mer information om lagstadgad screening som anordnas i Finland.

Enheten för utvärdering av medicinsk metodik Finohta producerar utvärderingsrapporter för Screeningsarbetsgruppen till stöd för beslutsfattande. I rapporterna utvärderas bl.a. screeningens effekter, kostnadseffektivitet samt etiska och organisatoriska faktorer.  Dessutom stödjer Finohta kommunerna i genomförandet av screeningen t.ex. genom att producera stödmaterial till screeningen.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar användningen av strålning för mammografi som är en röntgenundersökning av brösten. STUK ger råd för användning av dosbegränsning och skydd.

Ministeriets centrala bestämmelser, rekommendationer och anvisningar angående screeningar

Screeningprogrammens utvärderingskriterier samt alternativa former för genomförande av screeningprogram under graviditeten

Rekommendationer för screening av avvikelser hos foster

För verkställande av screening som utsätter patienten för strålning ska alltid uppgöras ett screeningprogram som ska företes STUK för godkännande innan screeningen påbörjas.

Täckande screening i Finland

I Finland är screeningarnas täckning god i jämförelse med andra OECD-länder. Detta framgår av OECD:s rapport Health at a glance 2011.

År 2009 deltog 84 procent av kvinnorna i åldern 50 - 69 år i bröstcancerscreening, medan genomsnittet i OECD-länderna uppgick till 62 procent. I screeningen för cancer i livmoderhalsen deltog 70 procent av kvinnorna i åldern 20 - 69 år. Motsvarande siffra i OECD-länderna var 61 procent i genomsnitt.

Mer information

På Avdelningen för massundersökning hos Finlands Cancerregister planeras och utvärderas finländska cancerscreeningsprogram.

Klagan

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte anmärkningar, klagomål eller besvär.

Om du är missnöjd med hur du har betjänats, skötts eller bemötts kan du

 • framställa en anmärkning till screeningenhetens föreståndare; innan du framställer en anmärkning kan du dock med fördel försöka reda ut frågan tillsammans med dem som har betjänat dig
 • anföra klagan hos tillsynsmyndigheten, dvs. i första hand regionförvaltningsverket i ditt eget område eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Om du tycker att du har bemötts orätt eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta patientombudsmannen vid den aktuella vårdenheten eller i din egen kommun eller samkommun.

Ersättning för en patientskada kan sökas hos Patientförsäkringscentralen.

Mer information