FI SV EN

Personal inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet har ansvaret över den nationella styrningen av personalen och utvecklingen av personalresurser inom social- och hälsovården.

Styrmetoderna är lagstiftning, rekommendationer samt statsandelar för kommunernas utvecklingsprojekt.

I det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste) ingår en omfattande helhet utvecklingspunkter för att säkra tillgången på personal, kompetens och ledarskap.

Ministeriets mål är att säkerställa tillräcklig tillgång till personal inom social- och hälsovården och bra yrkesmässigt kunnande. Undervisningsministeriet ansvarar för utbildning av personalen inom social- och hälsovården.

Inom social- och hälsovården arbetar 366 700 personer (2009). Ungefär en fjärdedel av dessa är anställda hos organisationer och privata företag.

Utveckling av personal inom social- och hälsovården

Personalen utgör en strategisk resurs och en central framgångsfaktor för verksamheten inom social- och hälsovården. Genom att utveckla personalresurserna kan man påverka servicens kvalitet och effektivitet samt personalens välbefinnande i arbetet.

Delegationer och arbetsgrupper stöder utvecklandet

Delegationen för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården bedömer utvecklingsbehov av utbildning för de yrkesutbildade personerna och tar initiativ om utbildningsreformer.

Ledningsgruppen för utvecklandet av vårdarbetet utarbetar ett handlingsprogram för vårdarbetet och stöder verkställandet av det. 

Forum för yrkesutbildade personer inom det sociala området har som mål att förbättra socialvårdens och de sociala tjänsternas verkningsfullhet och främja tillgång till arbetskraft inom området samt personalens kunnande och välbefinnande i arbetet genom att utveckla ledningsstrukturer och arbetspraxis.

Delegationen för småbarnsfostran tar ställning till tillräcklig personal, kunnande, arbetsfördelning och ledarskap inom småbarnsfostran.

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet genomförde år 2010-2011 ett utbildnings- och utvecklingsprojekt som stödjer en verksamhetsreform och förändringsledning inom social- och hälsovården. Slutrapporten innehåller en projektbeskrivning och centraIa slutsatser.

Förutseende av kompetens- och arbetskraftsbehov inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet deltar i att förutse arbetskrafts- och utbildningsbehoven genom ett nätverk av sakkunniga som olika ministerier och intresseorganisationer bildat.