FI SV

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är en central del av vårdkvaliteten. En säker vård är effektiv och ges på rätt sätt i rätt tid.

Bestämmelser om patientsäkerhet och kvalitetssäkring finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning

Patientsäkerhetsstrategin styr social- och hälsovården

Patientsäkerhetsstrategin styr den finländska social- och hälsovården i enhetlig riktning gällande patientsäkerhetskultur och främjar förverkligandet av patientsäkerhetskulturen.


Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarar för den praktiska tillämpningen och koordineringen av strategin samt för utvecklandet av patientsäkerheten.

Information om patientsäkerhet

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har på sina webbsidor sammanställt verktyg för verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården att användas för främjandet av patientsäkerheten.

Klagan

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte anmärkningar, klagomål eller besvär.

Om du är missnöjd med hur du har betjänats, vårdats, behandlats eller bemötts kan du

  • framställa en anmärkning till föreståndaren med ansvar för hälso- och sjukvården vid vårdplatsen, såsom den ledande läkaren på en hälsocentral eller chefsöverläkaren på ett sjukhus; innan du framställer en anmärkning kan du dock med fördel försöka reda ut frågan tillsammans med dem som har betjänat dig.
  • anföra klagan hos tillsynsmyndigheten, dvs. regionförvaltningsverket i ditt eget område eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Om du tycker att du har bemötts orätt eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta patientombudsmannen i din egen kommun eller samkommun.

Ersättning för en patientskada kan sökas hos Patientförsäkringscentralen.