FI SV

Ordnande av rehabiliteringstjänster

Tre olika instanser ansvarar för den lagstadgade rehabilitering som baserar sig på socialförsäkringen.

Fpa och arbetspensionsanstalterna ordnar rehabiliteringstjänster

Folkpensionsanstalten (Fpa) ordnar

  •     medicinsk rehabilitering för personer med grav funktionsnedsättning
  •     yrkesinriktad rehabilitering för personer med funktionsnedsättning
  •     behovsprövad rehabilitering.
     
  • Rehabilitering (Fpa)

Fpa ersätter också en del av kostnaderna för psykoterapi i rehabiliteringssyfte.

Arbetspensionsanstalterna ordnar yrkesinriktad rehabilitering för arbetstagare och företagare som deltar i arbetslivet och som riskerar att förlora arbetsförmågan.

Försäkringsanstalterna ordnar rehabiliteringstjänster

Olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna ordnar för dem som skadats i ett olycksfall eller som har en yrkessjukdom

Kommunerna, arbetsförvaltningen och yrkesläroanstalterna ordnar rehabiliteringstjänster

Dessutom ordnas rehabilitering av kommuner (medicinsk rehabilitering, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, social rehabilitering), arbetsförvaltningen (yrkesinriktad rehabilitering) och yrkesläroanstalter (yrkesinriktad rehabilitering).

Hälsovårdscentraler och sjukhus är ansvariga för att ordna medicinsk rehabilitering för personer med funktionsnedsättning.

Hälsovårdscentralerna erbjuder hjälpmedelstjänster för rehabilitering

Bastjänster inom rehabiliteringen och hjälpmedelsservicen tillhandahålls av hälsovårdscentralerna. Tjänster kan också köpas hos privata inrättningar, yrkesutövare eller handikapporganisationer.

Särskilda rehabiliteringsundersökningsenheter och hjälpmedelsenheter finns vid centralsjukhusen, och dessa ger sakkunnighjälp inom hela sjukvårdsdistriktets område.

Kommunernas rehabiliteringssamarbetsgrupper

I samband med rehabilitering behövs i allmänhet samarbete av flera aktörer. För att samarbetet ska fungera väl behövs i kommunen en rehabiliteringssamarbetsgrupp, som består av representanter för åtminstone socialvården, hälso- och sjukvården, undervisningsmyndigheterna och arbetskraftsmyndigheterna samt Folkpensionsanstalten. Samarbetsgruppen planerar och följer upp hur samarbetet kring rehabiliteringen fungerar och hur rehabiliteringen för klienter genomförs.

För en insjuknad person eller person med funktionsnedsättning uppgörs en rehabiliteringsplan vid det sjukhus eller den hälsovårdscentral som vårdar honom eller henne tillsammans med rehabiliteringsklienten och anhöriga.

Den som behöver rehabilitering kan kontakta rehabiliteringssamarbetsgruppen genom den myndighet som skött hans eller hennes ärenden. En sådan kontaktperson är t.ex.:

  •     socialarbetare
  •     hälsocentralläkare eller
  •     arbetskraftsmyndighet.

Delegationen för rehabiliteringsärenden utvecklar rehabiliteringen

Delegationen för rehabiliteringsärenden är ett riksomfattande samarbetsorgan för aktörer som ordnar rehabilitering. Den har till uppgift att utveckla rehabiliteringen och samordna den rehabiliteringsverksamhet som organiseras av olika förvaltningsområden.