FI SV

Medling vid brott och tvister

Medlingsverksamheten leds, styrs och övervakas nationellt av social- och hälsovårdsministeriet.

Medling vid brott och tvister är en samhällstjänst där frivilliga personer fungerar som medlare mellan parterna i ett brott eller en tvist och hjälper dem att nå en lösning genom förhandling. Syftet är att behandla de psykiska och materiella skador som orsakats offret och att försöka komma överens om åtgärder för att gottgöra dessa skador. Medlingen kan vara antingen parallell med brottsprocessen eller ett förfarande som kompletterar den. Ett centralt mål i medlingen är att förebygga återfallsbrottslighet.

Medling vid brott och tvister är lagstadgad

Medling vid brott och tvister är lagstadgad. Delegationen för medling vid brott, som utnämns av statsrådet, följer upp, utarbetar riktlinjer för och främjar den nationella och internationella medlingsverksamheten och dess utveckling. Institutet för hälsa och välfärd har ansvaret för ordnandet av medlingen på riksnivå.

Institutet för hälsa och välfärd:

  • ingår avtal om produktion av medlingstjänster med antingen kommunen, en offentlig organisation eller förening
  • styr och övervakar medlingsbyråerna som ordnar tjänsterna
  • sörjer för ordnandet av kompletterande utbildning för personal som deltar i medlingen
  • fördelar ersättningen som staten beviljar för att ordna medlingstjänster till medlingsbyråerna
  • samlar in statistiska uppgifter om medling av brott och tvister, följer upp och forskar om medlingsverksamhet samt samordnar det riksomfattande arbetet med att utveckla verksamheten.

Medlingsbyråerna erbjuder medlingstjänster

Medlingsbyråerna erbjuder medlingstjänster. Medlingen är alltid frivillig och en avgiftsfri tjänst för klienten. Typiska ärenden för medling är egendomsbrott, skadegörelse och misshandel, men även mindre tvister kan behandlas genom medling.

Syftet med medlingen är att diskutera brottet eller tvisten som har inträffat, parternas erfarenheter och känslor kring det inträffade samt att avtala om åtgärder för att gottgöra skador eller uppnå en förlikning på ett sätt som tillfredsställer båda parterna.