FI SV EN RU

Servicekvalitet och utveckling

Iloinen pariskuntaSocial- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har utfärdat en kvalitetsrekommendation om vård och tjänster för äldre att fungera som ett verktyg för utveckling och utvärdering.

Rekommendationen är en sammanställning av riktlinjerna för utveckling av servicestrukturen, boende- och vårdmiljöerna samt dimensionering av, kompetens hos och ledning av personalen.

Alla kommuner bör ha äldrepolitiska strategier

Äldrepolitiken bedrivs i praktiken av kommunerna som tillhandahåller de social- och hälsotjänster som den äldre befolkningen behöver. Målet är att alla kommuner har en äldrepolitisk strategi.

Den äldrepolitiska strategin uppgörs i samråd med förvaltningskommunerna samt med invånare, organisationer, näringsliv och andra aktörer. I strategin fastslås de åtgärder som vidtas för att främja de äldres välmående och hälsa samt hur ansvaret fördelas mellan olika aktörer. Äldrepolitiska strategin godkänns av kommunfullmäktige och efterföljs i beslutsfattandet som gäller den äldre befolkningen.

Mer information om tjänster för de äldre finns på Kommunförbundets webbplats.

Utvecklingsprojekt för äldreomsorgen

Befolkningens åldrande ökar behovet av social- och hälsoservice och försvårar tillgången på arbetskraft. Ett av de viktigaste målen för servicestrukturreformen är att trygga servicen för äldre.

Ett av målen för det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården, Kaste-programmet är att förbättra välmåendet och funktionsförmågan hos de äldre, genom att erbjuda ändamålesenliga tjänster i rätt tid.

Kvalitetsrekommendation

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet har gett en kvalitetsrekommendation vars mål är att trygga ett bra åldrande och effektiva tjänster för de äldre människor som behöver dem.

Den förnyade kvalitetsrekommendationen ersätter den tidigare kvalitetsrekommendationen om utveckling av tjänster för äldre från 2008. Syftet är att den ska stöda verkställandet av den så kallade äldreomsorgslagen.

Rekommendationen är främst avsedd som ett stöd för kommunernas beslutsfattare och ledare i utvecklingen och utvärderingen av service för äldre. Även de som producerar social- och hälsovårdstjänster, yrkesfolk inom branschen och aktörer inom tredje sektorn kan dra nytta av den i sin egen verksamhet.

Kvalitetsrekommendationens centrala innehåll är:

 • delaktighet och aktörskap
 • boende och livsmiljö
 • tryggande av en så frisk och funktionsduglig ålderdom som möjligt
 • rätt service i rätt tid
 • strukturen för servicen
 • tryggande av vård och omsorg
 • ledning

Varje innehållsområde har sina egna rekommendationer. Rekommendationerna riktar sig både till befolknings- och individnivå. Genomförandet av rekommendationerna följs med lokalt och regionalt.

Erkännande för kvalitetsgärningar inom service för äldre

Med erkännandet som delas ut av social- och hälsovårdsministeriet vill man lyfta fram gärningar som främjar målsättningarna i och verkställandet av den så kallade äldreomsorgslagen:

 • beredskap för förändringen i åldersstrukturen
 • tryggande av tjänster av hög kvalitet som ges i rätt tid och i första hand i de äldres hem
 • äldres delaktighet och möjligheter att påverka

Målet är att skapa ett äldrevänligt Finland.

Erkännandet delas ut till en äldre person, en arbetstagare, ett team eller en hel verksamhetsenhet som på ett exemplariskt sätt främjat förverkligandet av målsättningarna i äldreomsorgslagen.

Omsorgsministern överlämnar erkännandet till den person eller den enhet som valts ut på årsdagen av ikraftträdandet av äldreomsorgslagen i månadsskiftet juni-juli.

Mottagare av erkännandet

Erkännandet delades ut för första gången 2014. Då var temat progressiv hemvård. Erkännandet tilldelades följande:

 • Helsingfors stad, Södra hemvårdsenheten, Estnäs 1 närserviceområde
 • Tavastehus stad, hemvården i Hauho