Ansvarsfördelning

I Finland hör jämställdhetsärendena till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Jämställdheten mellan kvinnor och män främjas via två myndigheter som hör under ministeriet.

Jämställdhetsenheten

En enhet vid social- och hälsovårdsministeriet som ansvarar för regeringens jämställdhetspolitik.

Delegationen för jämställdhetsärenden

Den parlamentariska Delegationen för jämställdhetsärenden (TANE) arbetar för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i samhället.

Inom justitieministeriet är:

Jämställdhetsombudsmannen

En självständig myndighet som övervakar hur lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män efterföljs.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden

En oberoende nämnd som övervakar tillämpningen av jämställdhetslagen och behandlar och avgör frågor i anslutning till denna

I riksdagen behandlas jämställdhetsärendena av arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att lagen om likabehandling efterföljs på arbetsplatserna. Mer om ämnet på sidorna om arbetarskydd

Många organisationer är engagerade i arbetet med att främja jämställdheten mellan kvinnor och män.