FI SV

Handikappolitik

Vammaispolitiikka - kuvituskuva

Handikappolitiken samordnas av Social- och hälsovårdsministeriet. Samtliga förvaltningsområden har dock ansvar för verkställandet av handikappolitiken.

De handikappolitiska principerna innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt till

 • likabehandling
 • delaktighet och icke-diskriminering
 • nödvändiga tjänster och stödåtgärder.

Finlands handikappolitiska program (VAMPO 2010–2015) stakar ut de konkreta handikappolitiska åtgärderna. Programmets huvudmålsättning är att hela samhället ska förbinda sig till att främja rättigheterna för och likabehandlingen av personer med funktionsnedsättning.

Programmålen är följande:
 
 • Ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ändring av författningarna i enlighet med denna
 • Förbättring av den socioekonomiska ställningen för och bekämpning av fattigdom bland personer med funktionsnedsättning
 • Säkerställande av tillgången till och kvaliteten på särskilda tjänster och stödåtgärder på olika håll i landet
 • Övergripande förstärkning och ökning av tillgängligheten i samhället
 • Förstärkning av handikappforskningen, ökning av kunskapsunderlaget samt utveckling av högklassiga och mångsidiga metoder som stöd för genomförandet och uppföljningen av handikappolitiken.
   
 • Ett starkt underlag för delaktighet och jämlikhet. Finlands handikappolitiska program Vampo 2010–2015 (SHM:s publikationer 2010:4)

Handikapprådet främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning

Riksomfattande handikapprådet, som verkar i anslutning till Social- och hälsovårdsministeriet, har i uppgift att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och samarbetet mellan handikapporganisationerna och myndigheterna.

Utveckling av tjänster och tryggande av utkomst för personer med funktionsnedsättning

SHM svarar också för främjandet av välfärden och hälsan, utvecklingen av vård- och omsorgstjänsterna och tryggandet av försörjningen för personer med funktionsnedsättning.

Institutet för hälsa och välfärd främjar genom sitt forsknings- och utvecklingsarbete möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att klara sig på egen hand och utvecklar tjänsterna.

De grundläggande friheterna och rättigheterna liksom de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt

Handikappolitiken utgår från de grundläggande friheterna och rättigheterna liksom de mänskliga rättigheterna. Bestämmelser om icke-diskriminering av personer med funktionsnedsättning har intagits i Finlands grundlag. Finland har också i egenskap av medlemsstat i FN och Europeiska unionen förbundit sig att främja ett för alla öppet samhälle.

Globalt främjas rättigheterna för personer med funktionsnedsättning av FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Finland har undertecknat konventionen och dess fakultativa protokoll.

Konventionsparterna förbinder sig att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning full uppfyllelse av samtliga mänskliga rättigheter liksom grundläggande friheter och rättigheter.


En tväradministrativ arbetsgrupp, som leds av utrikesministeriet, utreder förutsättningarna för att ratificera konventionen och gör upp ett betänkande med förslag till regeringsproposition.

EU:s handikappstrategi är att öka funktionsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning

Huvudmålsättningen för EU:s handikappstrategi är att öka funktionsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning.

Europarådets handikappolitiska verksamhetsprogram har som mål att i Europa främja de mänskliga rättigheterna och öka livskvaliteten för samhällsmedlemmar med funktionsnedsättning.

EU:s Funktionshinderkort (EU Disability Card) tas i bruk i Finland under våren 2018. Med EU:s Funktionshinderkort kan personer med funktionsnedsättning i Finland och övriga EU-länder lätt verifiera sin funktionsnedsättning eller sitt behov av assistent. Funktionshinderkortet är frivilligt och det berättigar inte till några sociala förmåner.