Lagstiftning

Hälsofrämjande insatser är en del av folkhälsoarbetet och derasbetydelse framhålls i folkhälsolagen. Föreskrifter om åtgärder somsyftar till att främja hälsan ingår också bl.a. i lagen ochförordningen om nykerhetsarbete, tobakslagen och alkohollagen. Bestämmelser om främjandet avvälfärd och ansvarsfördelningen ges även i socialvårdslagen. Lagarna i Finlex:

Kommunen främjar välfärd

Enligt kommunlagen ska kommunen sträva efter att främjasina invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område.Också enligt ramlagen som gäller kommun- och servicestrukturreformen ska den nyasamkommunen inom sitt område främja beaktandet av hälsa,funktionsförmåga och social trygghet.

Miljö- och hälsoskyddet

Avsikten med lagarna om miljö- och hälsoskyddet och tillsynenöver hur de verkställs är att upprätthålla och främja befolkningenshälsa samt att förebygga, minska och eliminera sådana faktorer somförorsakar fara eller skada för människornas hälsa ochlivsmiljö.

Internationella förpliktelser

Främjandet av hälsa och välfärd samt miljöhälsan påverkas av

  • internationella konventioner
  • EU-lagstiftningen