FI SV EN

Genomförande av försök med basinkomst

I regeringsprogrammet har det inskrivits ett försök med basinkomst. Försöket med basinkomst är en del av regeringens spetsprojekt ”Kundorienterad service”. Inom ramen för försöket utreds om man med hjälp av basinkomst kan:

  • minska fattigdomen och antalet missgynnade
  • minska byråkratin med anknytning till socialförmåner och beskattning och
  • uppmuntra till arbete på ett sätt som är hållbart för den offentliga ekonomin

Genomförandet av försök med basinkomst samordnas i regeringen av ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd. Ordförande för arbetsgruppen är social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

Ministergrupper som samordnar spetsprojekten

Försöket med basinkomst genomförs stegvis. Det inleds med ett utredningsprojekt om genomförande av basinkomst. På basis av utredningen bereds en eventuell försökslag till riksdagen senast 31.12.2016. Det egentliga försöket med basinkomst genomförs åren 2017 - 2018 och resultaten av projektet utvärderas 2019.

Genomförande av utredningen

Försöket med basinkomst är indelat i två delar: en förhandsutredning och en fortsatt utredning. Utredningsprojektet genomförs av en forskargrupp sammansatt av forskare från Folkpensionsanstaltens forskningsavdelning och olika forskningsinstitut under ledning av forskningsprofessor Olli Kangas. Gruppen kartlägger hur försöket med basinkomst kunde genomföras. Förhandsutredningen ska vara färdig 30.3.2016. Därefter preciseras genomförandet av försöket med basinkomst i en fortsatt utredning och en eventuell försökslag bereds. Utredningsprojektet ska vara färdigt i sin helhet 30.11.2016. Avsikten är att försöket som pågår i två år ska inledas vid ingången av år 2017.

Ytterligare information:

Social- och hälsovårdsministeriet:
Timo A. Tanninen, finansråd, tfn 02951 63572, timo.a.tanninen@stm.fi

FPA:s forskningsavdelning
Olli Kangas, forskningsdirektör, professor tfn 020 634 1935, olli.kangas@kela.fi

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Sari Löytökorpi, projektchef tfn 02951 60187, sari.loytokorpi@vnk.fi

Mer information