FI SV EN

Våld i nära relationer och inom familjen

ISocial- och hälsovårdsministeriet har ansvaret för planering, styrning och lagstiftning vad gäller arbetet mot våld i nära relationer och inom familjen. Målet är att utveckla det nationella servicesystemet så att det kan erbjuda tjänster och stöd för parterna i familjerelaterat våld oavsett deras hemkommun. Ministeriet utvecklar också kontinuerligt olika förebyggande insatser. 

en nära relation eller i en familj kan det förekomma eller hotas med fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt våld. Också hot om våld, underlåtelse och att behandla någon illa är former av våld.

En tväradministrativ tjänstemannagrupp stöder och koordinerar arbetet för att förebygga våld i nära relationer och inom familjen. 

Finland har förbundit sig att följa Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (det så kallade Istanbul-avtalet). Avtalet trädde i kraft i Finland den 1 augusti 2015.

Lagstiftning om våld i nära relationer och inom familjen

Justitieministeriet svarar för strafflagen, som stadgar de bestämmelser som gäller i anslutning till våld i nära relationer och inom familjen.

I strategin för social- och hälsovårdspolitiken och i regeringsprogrammet betonas att

  • åtgärder för att förebygga våld inom närrelationer och inom familjen ska utvecklas genom samarbete mellan olika förvaltningsområden 
  • målet är att minska våldssoffrens lidande och de utgifter som uppstår för offren, arbetsgivarna och kommunerna
  • servicen för våldsoffer i närrelationer eller inom familjen och offer för sexuellt våld, samt för gärningsmännen ska utvecklas
  • man ska se till att det nationella programmet för att minska våld mot kvinnor verkställs
  • polisens och socialmyndigheternas samarbetsmöjligheter i samband med hembesök till följd av våld ska förbättras
  • antalet skyddshemsplatser ska ökas och platserna fördelas jämnare i olika områden

Myndigheternas ansvar i förebyggande av våld i nära relationer och inom familjen

Institutet för hälsa och välfärd (THL) svarar för koordineringen och förebyggandet av våld.

Intruktioner och rekommendationer för föreyggande av våld i nära relationer och inom familjen

I SHM:s publikationer finns rekommendationer för social- och hälsoarbete för att  förebygga våld i nära relationer och inom familjen.

En handbok finns till hjälp för invandrarkvinnor som har utsatts för våld.

Handlingsprogrammet för att minska barnaga har som mål att stärka barnens människovärde och öka den ömsesidiga respekten mellan barn och föräldrar.

Information och hjälp för föreyggande av våld i nära relationer och inom familjen