FI SV

Finansieringsreform för social- och hälsovården

Systemet med flera finansieringskanaler ska avvecklas

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) bereder en finansieringsreform av social- och hälsovården. Regeringen beslutade under hösten 2013 i sitt strukturpolitiska program att en bred utredning ska göras om alternativen för avvecklande av systemet med flera finansieringskanaler inom social- och hälsovården och deras konsekvenser.

I dag finns det flera finansieringskanaler

Finansieringen av social- och hälsovården i Finland samlas via flera källor och anvisas till tjänster via flera olika finansiärer. Detta kallas för flerkanalsfinansiering.

De viktigaste finansiärerna är kommunerna, staten och hushållen, FPA, arbetsgivarna och de privata försäkringsbolagen. Medlen för tjänsterna samlas in i form av skatteintäkter, obligatoriska och frivilliga försäkringsavgifter, arbetsgivaravgifter och klientavgifter som tas ut för användningen av tjänsterna.

Institutet för hälsa och välfärd har till stöd för beredningen gjort en beskrivning av det nuvarande finansieringssystemet för hälso- och sjukvården.

Arbetsgrupp utredde alternativ

SHM tillsatte en parlamentarisk arbetsgrupp för att utreda alternativ för avvecklande av systemet med flera finansieringskanaler inom social- och hälsovården. Alternativen skulle minska deloptimering och skapa incitament för att minska totalkostnaderna.

Arbetsgruppen publicerade sin slutrapport 26.3.2015. I de modellalternativ som beretts av arbetsgruppen behandlas insamling och anvisning av social- och hälsovårdens finansiering. Modellerna innehåller flera delar som kan kombineras med varandra på olika sätt. Styrningen av finansieringen till serviceproduktionen har lämnats utanför granskningen.

Social- och hälsovårdsreformen i bakgrunden

Utvecklandet av finansieringen hör ihop med social- och hälsovårdsreformen.

Den nya riksdagen beslutar om en ny finansieringsmodell

Arbetsgruppen presenterade olika finansieringsalternativ i sin slutrapport. Den tog inte ställning till en framtida finansieringsmodell utan besluten om finansieringsreformen fattas av den nya riksdagen.

Mer information