FI SV

ESF-projektfinansiering 25.1.2018 - 23.3.2018

Ansökningstiden pågår.

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

Social- och hälsovårdsministeriet öppnar Europeiska socialfondens (ESF) projektutlysning som gäller den riksomfattande åtgärdshelheten ”Jobb, arbetsförmåga och innovationer”. Projekten ska vara riksomfattande eller landskapsöverskridande. Ansökningstiden är 25.1.2018–23.3.2018.

Ansökningen är huvudsakligen inriktad på att offentligt stödja personalen inom social- och hälsovården i landskaps- och social- och hälsovårdsreformen. Ansökningen görs med temat ”Ledarskap, kompetens och arbetshälsa i en föränderlig verksamhetsmiljö” och verksamhetsmiljö är social- och hälsovårdssektorn. Målgrupp är personal som arbetar med social- och hälsovårdsuppgifter i kommunerna och samkommunerna och omfattar såväl ledningen som de anställda (medräknat s.k. stöduppgifter).

Samtidigt söker man ett riksomfattande stödprojekt för finansiering. Projektet ska ansvara för samordningen av projekthelheten och stöda projekten att nå målen och förankra resultaten.

Finansiären föreslår att man som projektpersonal så långt möjligt anställer företrädare i olika åldrar för olika kön samt personer som hör till språkliga, kulturella och andra minoriteter eller företrädare för målgruppen.

Urvalskriterier för projekten

Projekten bedöms och poängsätts enligt de allmänna urvalskriterier som övervakningskommittén för Finlands strukturfondsprogram 2014–2020 godkänt och det särskilda målet 7.1: "Förbättra produktiviteten och arbetshälsan" och det preciserande urvalskriterium som finansiären satt upp.

Preciserande urvalskriterium:

Ett preciserande urvalskriterium för ett försöks- och genomförandeprojekt är att främja landskaps- och social- och hälsovårdsreformen genom att i en föränderlig verksamhetsmiljö för social- och hälsovården utveckla och ta i bruk verksamhetsmodeller för personalens arbetshälsa, kunnande och delaktighet och god praxis. Detta sker genom ledarskap och genom att utnyttja samarbete mellan landskapens forsknings-, utvecklings-, innovations- och utbildningsverksamhet. (25 %)

Ett preciserande urvalskriterium för ett stödprojekt är att främja landskaps- och social- och hälsovårdsreformen genom att stödja att projekten i försöks-och genomförandestadiet uppnår målen och sprida god praxis. Stödprojektet svarar för samordningen av försöks- och genomförandeprojekten, samarbetet och informationen mellan projekten. (25 %)

Inlämning av ansökan

Ansökningar riktade till social- och hälsovårdsministeriet ska lämnas in för myndighetsbehandling via informationssystemet EURA2014 senast fredagen den 23 mars 2018.

När ansökningen lämnas in ska man säkerställa att den riktas till social- och hälsovårdsministeriet. Eftersom ansökan om finansiering sker helt och hållet elektroniskt behöver ansökan inte längre skrivas ut och lämnas separat undertecknad till den finansierande myndigheten. Även bilagorna lämnas in elektroniskt via systemet EURA2014. Ett intyg över skatteskuld, ett utdrag ur handels-, förenings- eller stiftelseregistret eller en utredning över namnteckningsrätten behöver inte lämnas in.

Finansiering ansöks elektroniskt i systemet EURA2014. För att en ansökan ska kunna lämnas in krävs att den sökande använder skatteförvaltningens autentiseringssystem Katso. Katso-koden kan användas avgiftsfritt.

Det lönar sig att bekanta sig noggrant med ansökningsblanketten och anvisningarna i systemet. Vid planeringen av projektet ska man på förhand undersöka i ansökningshandlingarna till vilket av strukturfondsprogrammen enligt insatsområde och vilka särskilda mål projektet hör. Det är viktigt att välja rätt insatsområde eftersom ansökningens övriga innehåll utformas enligt det. Det är möjligt att bearbeta ansökan fram tills att den lämnas in för behandling av myndigheterna.

I ett samprojekt använder endast den som har huvudansvar för genomförandet systemet EURA2014. De som genomför projektet ska ha ett avtal som bemyndigar den som har huvudansvaret att företräda alla som deltar i genomförandet.

Leveransadress: Ansökningar lämnas in till social- och hälsovårdsministeriet via systemet EURA2014.

SHM:s ESF-ansökningsomgång 2017 "Ledarskap, kompetens och arbetshälsa i en föränderlig omvärld"

Social- och hälsovårdsministeriets tredje riksomfattande ansökningsomgång för projekt inom Europeiska socialfondens (ESF) övergripande tema Jobb, arbetsförmåga och innovationer genomförs i tre faser:

fas 1: inbjudan att lämna idéer 17.5–16.6.2017 
fas 2: pilotprojektansökningar hösten 2017
fas 3: projektansökningar årsskiftet 2018/2019

Temat är "Ledarskap, kompetens och arbetshälsa i en föränderlig omvärld". Omvärlden är social- och hälsosektorn. Målgruppen är personal med social- och hälsovårdsuppgifter i kommunerna, både ledning och anställda (inkl. stöduppgifter). Vårdreformen är den största organisationsreformen i Finlands historia och berör 190 organisationer med totalt cirka 200 000 anställda. Social- och hälsovårdspersonalen behöver allt möjligt stöd i förändringen. Den viktigaste resursen i vårdreformen är en motiverad, kunnig och välmående personal.   

Ytterligare information om Europeiska socialfonden och dess program hittar du på webbplatsen för strukturfonderna

Mer information

Ritva Partinen, specialsakkunnig 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163330   förnamn.efternamn@stm.fi


Päivi ( STM ) Hämäläinen, specialsakkunnig 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163590   förnamn.efternamn@stm.fi