FI SV

Pågående ansökningsomgångar

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

SHM:s ESF-ansökningsomgång 2017 "Ledarskap, kompetens och arbetshälsa i en föränderlig omvärld"

Social- och hälsovårdsministeriets tredje riksomfattande ansökningsomgång för projekt inom Europeiska socialfondens (ESF) övergripande tema Jobb, arbetsförmåga och innovationer genomförs i tre faser:

fas 1: inbjudan att lämna idéer 17.5–16.6.2017 
fas 2: pilotprojektansökningar hösten 2017
fas 3: projektansökningar årsskiftet 2018/2019

Temat är "Ledarskap, kompetens och arbetshälsa i en föränderlig omvärld". Omvärlden är social- och hälsosektorn. Målgruppen är personal med social- och hälsovårdsuppgifter i kommunerna, både ledning och anställda (inkl. stöduppgifter). Vårdreformen är den största organisationsreformen i Finlands historia och berör 190 organisationer med totalt cirka 200 000 anställda. Social- och hälsovårdspersonalen behöver allt möjligt stöd i förändringen. Den viktigaste resursen i vårdreformen är en motiverad, kunnig och välmående personal.   

Inbjudan att lämna idéer 17.5–16.6.2017

Här söker vi bra idéer om hur ledarskapet, kompetensen och arbetshälsan bör utvecklas i samband med vårdreformen. 

Ange följande på idéblanketten:

  • kort beskrivning av projektidén,  
  • förändringsbehov på arbetsplatsen som projektet ska svara på,
  • vilka förändringsbehoven gäller,
  • hur och med vilka skapas lösningar som svarar på förändringsbehoven,
  • hur resultatet av projektåtgärderna syns på arbetsplatserna.

Ange också uppgifter om eventuella samarbetspartner och en preliminär kostnadskalkyl på idéblanketten. Ni behöver inte ange en samarbetspartner när projektidén lämnas in men finansiären kan föreslå lämpliga partner efter inbjudan att lämna idéer. Det är dock viktigt att ni ger SHM tillstånd att dela idén med potentiella partner.

Ange också om ni vill fungera som projektkoordinator eller utföra någon del av projektet.  

Varför lönar det sig att lämna in en projektidé?

Alla som lämnar in projektidéer får en kort återkoppling på idén före utgången av augusti. Återkopplingen 

  • rekommenderar att en projektansökan lämnas in i den senare fasen eller 
  • rekommenderar inte att en projektansökan lämnas in i den senare fasen eller 
  • ger tips på hur projektidén kan förbättras/kompletteras innan projektansökan lämnas in. 

Ni kan få med samarbetspartner på idén eller den kan ingå i en större helhet. Ni kan utarbeta en gemensam ansökan med samarbetspartnern till hösten och behöver inte lämna in den egentliga projektansökan oförberedda.

Hösten 2017, efter inbjudan att lämna idéer, inbjuder vi att lämna ansökningar om pilotprojekt. Det gäller korta pilotprojekt på cirka 1 år där de bästa idéerna för större projekt i den tredje fasen testas. Målen, tidtabellen och kriterierna för den andra fasen fastställs senare. 

Ytterligare information

Social- och hälsovårdsministeriet ordnade ett infomöte om ansökningsomgången onsdagen den 17 maj 2017 kl. 9–11 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 8, 00170 Helsingfors).  Infomaterialet hittar du här.

Ytterligare information om Europeiska socialfonden och dess program hittar du på webbplatsen för strukturfonderna

Mer information

Siru Nylén-Karo, specialsakkunnig 
STM, Hallintoyksikkö / HAL, Talousryhmä / TAR 0295163244   förnamn.efternamn@stm.fi


Ritva Partinen, specialsakkunnig 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163330   förnamn.efternamn@stm.fi


Kristiina Mukala, lääkintöneuvos 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163325   förnamn.efternamn@stm.fi


Hannu Stålhammar, specialsakkunnig 
STM, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY 0295163469   förnamn.efternamn@stm.fi