FI SV

Anslag för hälsofrämjande

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde den 27 december 2017 en dispositionsplan för anslaget för hälsofrämjande.

Dispositionsplanen innefattar nio projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 176 794 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 103 projektförslag togs emot och behandlades, och den sammanlagda summan för projektförslagen var 21 306 569 euro. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för att den fastställda planen genomförs.

De innehållsmässiga prioriteringarna för anslaget för hälsofrämjande 2018

 1. Att förebygga och minska användningen av tobak, alkohol, narkotika och andra droger och deras negativa effekter.
  Att utveckla modeller för minskning och förebyggande av skador som kan genomföras i olika sammanhang i enlighet med handlingsplanen för alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention.
   
 2. Att förebygga och minska befolkningens övervikt med hjälp av kost och fysisk aktivitet.
  Att främja hälsosamma kostvanor och fysisk aktivitet bland barn, unga och barnfamiljer.
   
 3. Att öka användningen av metoder som främjar den psykiska hälsan och stödja förebyggandet av självmord.
  Att stödja den psykiska hälsan hos riskgrupper, såsom arbetslösa och personer som befinner sig utanför studier.
  Att stärka kunskaperna om den psykiska hälsan bland äldre.
   
 4. Att stärka den sexuella hälsan
  Att främja den sexuella och reproduktiva hälsan samt minska sexuella trakasserier och sexuellt våld genom att effektivisera sexualupplysningen i synnerhet bland barn och unga, genom att förbättra mäns kunskapsnivå och genom att beakta kulturella minoriteter.

Med anslaget för hälsofrämjande stöder staten försöks- och utvecklingsprojekt som bidrar till bättre hälsa. Användningen av anslaget bestäms enligt en dispositionsplan som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Prioriteringarna i dispositionsplanen varierar årligen. De projekt som stöds med anslaget ska stödja genomförandet av riksomfattande program för hälsofrämjande.

Anslaget för hälsofrämjande verksamhet kan användas för att bevilja statsunderstöd till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer, förutsatt att riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten. Anslaget kan också användas för ingående av projekt för hälsofrämjande med inrättningar inom statsförvaltningen.
Projektförslag tas emot och bedöms av Institutet för hälsa och välfärd.

Projektförslag tas emot och bedöms av Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd utarbetar i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och anslagsramar årligen före utgången av oktober ett förslag till ministeriet om användningen av anslaget. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den projektvisa dispositionsplanen i januari.
Anslaget grundar sig på lagen om anslag för hälsofrämjande och statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande.

Dispositionsplanerna

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2017

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 10.1.2017.

Dispositionsplanen innefattar 10 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 307 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 104 projektförslag togs emot och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 22 635 951 euro.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för verkställigheten av dispositionsplanen.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2016

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 26.1.2016.

Dispositionsplanen innefattar 15 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 430 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 136 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 38 672 932 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2015

Social- och hälsovårdsminsteriet fastställde 7.1.2015.

Dispositionsplanen innefattar 18 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 930 000 euro. Av projekten är 2 fortsättningsprojekt och 16 nya projekt. Sammanlagt 164 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 39 878 514 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2014

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 10.1.2014.

Dispositionsplanen innefattar 16 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 3 130 000 euro. Av projekten är 6 fortsättningsprojekt och 10 nya projekt. Sammanlagt 146 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 36 180 713 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2013

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 2.1.2013

Dispositionsplanen innefattar 30 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 3 780 000 euro. Av projekten är 26 fortsättningsprojekt och 4 nya projekt. Sammanlagt 184 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 43 174 402 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2012

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 9.1.2012

Dispositionsplanen innefattar 55 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 5 100 000 euro. Av projekten är 47 fortsättningsprojekt och 8 nya projekt. Sammanlagt 164 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 19 133 720 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut och ingått avtal. Projekten ska genomföras under 2012 och slutredovisningar av projekten ska göras senast 31.3.2013.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2011

Social- och hälsovårdsminsteriet fastställde 5.1.2011

Sammanlagt 249 projektförslag mottogs och den sammanlagda summan för projektförslagen var 29 000 000 euro. Sammanlagt beviljades 5 200 000 euro för 59 projekt. Av projekten var 41 fortsättningsprojekt och 18 var nya projekt.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut och ingått avtal. Projekten ska genomföras under 2011 och slutredovisningar av projekten ska göras senast 31.3.2012.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2010

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde 29.12.2009  

Sammanlagt behandlades 186 projektförslag och summan uppgick till 21 600 000 euro. Sammanlagt beviljades 4 100 000 euro för 50 projekt.

Mer information