FI SV EN

Enheten för stöd för ledningen (JOT)

Enheten för stöd för ledningen bistår och stöder kanslichefens verksamhet i statsrådets strategiprocess, beredningen av målen för ministeriet och dess förvaltningsområde samt utvecklingen, genomförandet och uppföljningen i frågor som spänner över ett vitt område. 

Enheten för stöd för ledningen (JOT)

 • svarar för koncernstrategiarbete och framsynsarbete inom ministeriets förvaltningsområde
 • styr och följer upp verkställigheten av regeringsprogrammet vid ministeriet
 • samordnar den övergripande koncernstyrningen vid ministeriet
 • leder utvecklingen av ministeriets verksamhet och ledningssystem
 • samordnar och utvecklar i samarbete med avdelningarna ministeriets lagberedning och bedömningen av författningars konsekvenser
 • styr och utvecklar ministeriets och förvaltningsområdets informationsförvaltning, informationshantering och cybersäkerhet
 • styr och utvecklar digitaliseringen och den övergripande arkitekturen inom ministeriets förvaltningsområde och ansvarsområde
 • stöder och följer upp ministeriets socialpolitiska beslut genom att producera utredningar och analyser
 • samordnar forskning och utveckling inom förvaltningsområdet
 • svarar som en del av statsrådet för beredningen av EU-ärenden och annat internationellt samarbete och internationella åtaganden som hör till ministeriets ansvarsområde

Grupper och personal vid enheten

Enheten för stöd för ledningen är indelad i fyra grupper. Chef för enheten för stöd för ledningen är utvecklingsdirektör Marja-Liisa Parjanne.

Strategigruppen (STRA)

Strategigruppen bereder och verkställer vid ministeriet:

 • den strategiska planeringen, beredningen och verkställigheten för koncernen inom ministeriets förvaltningsområde
 • framtids- och framsynsarbete på statsrådsnivå
 • statsrådets gemensamma strategiprocess och uppföljning och styrning av genomförandet av regeringsprogrammet
 • den övergripande koncernstyrningen
 • samordning och utveckling av lagberedningen samt övervakning och utveckling av lagberedningens kvalitet
 • samordning av vittomfattande utvecklingsuppgifter och projekt
 • utveckling av ministeriets verksamhet och ledningssystem
 • utveckling av och stöd för ministeriets, koncernens och ministrarnas ledningsgruppsarbete.

Strategidirektör Liisa Heinämäki

Utvärderingsgruppen (ARVI)

 • bevakar social- och hälsopolitiken, gör politiska analyser och deltar i planeringen av bl.a. uppföljningsindikatorer och analysmodeller samt förvaltar analysverktyg
 • stöder och utvecklar bedömningen av författningars konsekvenser
 • samordnar och utvecklar förvaltningsområdets informations- och statistikproduktion samt deltar i internationell verksamhet som anknyter till den
 • deltar i det arbete som utförs av OECD:s kommitté för utbildning, arbetsmarknad och sociala frågor när det gäller ministeriets förvaltningsområde 
 • främjar forskning och utveckling inom förvaltningsområdet och deltar i tvärsektoriellt och internationellt samarbete som gäller vetenskapspolitik 
 • samordnar statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (TEAS) 

Direktör Raija Volk

Informationsgruppen (TIETO)

 • styr och utvecklar digitaliseringen inom ansvarsområdet, förvaltningsområdet och ministeriet
 • styr och utvecklar den övergripande arkitekturen för ansvarsområdet, förvaltningsområdet och ministeriet, i vilken ingår den övergripande arkitekturen för ansvarsområdets delområden, social- och hälsovårdstjänsterna, främjandet av hälsa och välfärd, den sociala tryggheten, arbetarskyddet och miljö och hälsa samt förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar
 • svarar för samarbetet i fråga om digitaliseringen, den övergripande arkitekturen och riktlinjerna för cyber- och informationssäkerhet på statsrådsnivå och inom den offentliga förvaltningen samt samordnar genomförande som gäller detta
 • styr och utvecklar ministeriets och förvaltningsområdets cybersäkerhet
 • styr och utvecklar ministeriets och förvaltningsområdets informationsförvaltning och informationshantering
 • stöder projektadministrationen i fråga om genomförandeplanerna för regeringsprogrammet inom förvaltningsområdet och ministeriet
 • svarar för ministeriets egna substansinformationssystem

Direktör för informationshantering Tiina Pesonen

Gruppen för internationella frågor (KVR)

Gruppen för internationella frågor utvecklar, planerar och samordnar det internationella samarbetet inom förvaltningsområdet.

Gruppen för internationella frågor

 • samordnar förvaltningsområdets verksamhet i mellanstatliga organ för internationellt samarbete (bl.a. EU, WHO och andra FN-organ, Europarådet, Nordiska ministerrådet, Arktiska rådet, Barentsrådet, OECD)
 • svarar för förberedelserna för ministrarnas och kanslichefens internationella besök och resor samt andra besök och möten på hög nivå inom det mellanstatliga samarbetet samt bistår och stöder ministeriets ledning i genomförandet av EU-frågor och annan internationell verksamhet
 • samordnar rapporteringen om genomförandet av internationella människorättsavtal och andra avtal samt behandlingen av klagomål som gäller mänskliga rättigheter inom förvaltningsområdet
 • svarar tillsammans med ministeriets avdelningar för bilaterala samarbetsavtal mellan Finland och andra länder inom social- och hälsovårdsområdet och för genomförandet av dem
 • deltar i internationella möten och EU-möten, bedriver påverkansarbete tillsammans med andra stater och internationella organisationer
 • svarar för hanteringen av resurserna för det mellanstatliga samarbetet
 • samordnar social- och hälsovårdsministeriets deltagande i exportfrämjande verksamhet och annat bilateralt samarbete på hög nivå.

Chef för gruppen för internationella frågor är direktören för internationella ärenden Pasi Korhonen.