FI SV EN

Socialutgifterna och finansieringen

Socialutgifterna består i huvudsak av

  • pensionsskydd
  • ekonomiskt skydd under sjukdom
  • utgifter för arbetslöshetsskydd samt
  • kostnader för social- och hälsovårdstjänster som finansieras med skattemedel.

I de sociala utgifterna inräknas inte privata försäkringar, klientavgifter för social- och hälsovård eller självriskandelar av sjukförsäkringen.

Socialutgifterna i Finland var

  • 63,2 miljarder euro 2013
  • 66,1 miljarder euro 2014 (prognos)

År 2013 motsvarade de sociala utgifterna cirka 31,3 procent av bruttonationalprodukten.

I Finland är de sociala utgifternas andel av bruttonationalprodukten något högre än genomsnittet i EU-länderna. Också de köpkraftsjusterade sociala utgifterna per capita hör till det högre genomsnittet i EU-länderna. 

Finansiering av utgifterna

Den sociala tryggheten i Finland finansieras på följande sätt: (år 2010)

  • arbetsgivaravgifter 35 procent.
  • de försäkrade betalar 13 procent.
  • genom statlig finansiering  28 procent
  • kommunal finansiering 19 procent.

Resten, cirka 6 procent finansieras med intäkter från socialskyddsfonderna.

Ansvarig myndighet i Finland i fråga om statistiksystem över den sociala säkerheten enligt EU är

De sociala utgifterna i Finland 2012-2014

ÅR   2012   2013 2014*
BNP, milj. € 199 793 201 995 204 015
       
De sociala utgifterna av BNP, %  30,1   31,3 32,4
       
De sociala utgifterna, milj. euro      
Sjukdom och hälsa  14 836   15 223 15 711
Funktionsnedsättning   6 761 6 910 6 983
Ålderdom  22 055 23 661 25 021
Änka/änkling och andra anhöriga  1744   1 802 1 838
Familj och barn  6 388  6 529 6 573
Arbetslöshet  4 057  4 597 5 257
Boende  1 048 1 138 1 240
Övrig social trygghet  1 593  1 719 1 751
Förvaltning  1 536   1 645 1 688
Sammanlagt  60 017  63 223 66 062
       
Fördelning av de sociala utgifterna per målgrupp, %  
Sjukdom och hälsa  24,7  24,1 23,8
Funktionsnedsättning  11,3  10,9 10,6
Ålderdom  36,7  37,4 37,9
Änka/änkling och andra anhöriga   2,9  2,9 2,8
Familj och barn  10,6  10,3 9,9
Arbetslöshet  6,8  7,3 8,0
Boende  1,7  1,8 1,9
Övrig social trygghet  2,7  2,7 2,7
Förvaltning  2,6  2,6 2,6
Sammanlagt  100   100 100
       
Finansieringsandelar av de sociala utgifterna, %      
Staten  27,7  28,0 27,8
Kommunerna  19,3  19,4 19,6
Arbetsgivarna  34,9  34,6 34,9
De försäkrade, sammanlagt  12,5  12,5 12,6
Kapitalinkomster  5,6  5,5 5,1
Sammanlagt  100  100 100

  * Preliminär prognos. Källa: SHM och Institutet för hälsa och välfärd
 

 

Mer information

På vår webbplats