FI SV

Dagvårdsavgifter

Indexjusteringarna för dagvårdens klientavgifter föreskrivs i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

Enligt lagen justeras Inkomstgränserna vartannat år enligt förändringen i allmänt inkomstnivåindex och storleken på dagvårdens avgifter enligt social- och hälsovårdens prisindex.