FI SV

Arbetarskydd och bekämpning av den grå ekonomin

Med grå ekonomi avses affärsverksamhet som i övrigt är laglig men där man inte betalar lagstadgade avgifter eller skatter - bland annat förskottsinnehållning eller socialskydds- och pensionsavgifter - eller där man inte iakttar lagstiftningen om arbetarskydd.

Handlingsprogrammet för bekämpning av den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet 2012-2015 omfattar projekt som anknyter till arbetarskyddsmyndigheternas möjligheter att förbättra sina verksamhetsförutsättningar i bekämpningen av den grå ekonomin.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar spelreglerna i arbetslivet

Arbetarskyddsmyndigheterna deltar i bekämpningen av den grå ekonomin genom att övervaka att arbetsgivarna

  • endast använder sådan arbetskraft som har rätt att arbeta i Finland (tillsynsuppgifter enligt utlänningslagstiftningen
  • i sina arbetsförhållanden iakttar minimivillkoren i lagstiftningen (arbetsavtalslagen, lagen om utstationerade arbetstagare och allmänbindande kollektivavtal)
  • anlitar sådana samarbetsparter för hyrd arbetskraft och underleveranser som sköter sina samhälleliga skyldigheter (lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar) och
  • ser till att arbetstagare på byggarbetsplatser har ett personkort med bild och skattenummer. Skyldigheten att bära personkort med skattenummer på byggarbetsplatser trädde i kraft hösten 2012.

Mer resurser för bekämpning av den grå ekonomin
Tillsynsresurserna i synnerhet för övervakning av den grå ekonomin, dvs. för utlänningsinspektörer och inspektörer för beställaransvar, ökas under 2012.

I enlighet med regeringsprogrammet börjar man riva hindren för utbyte av information mellan myndigheterna för att även arbetarskyddsmyndigheterna ska få tillgång till de nödvändiga myndighetsregistren. I synnerhet informationsutbytet med skattemyndigheterna bör göras smidigare.

I regeringsprogrammet förutsätts också att man i fortsättningen förbättrar arbetarskyddsmyndigheternas möjligheter att kontrollera att lönen är förenlig med lagstiftningen och kollektivavtalet som tillämpas på arbetsplatsen.