FI SV

Behörighetsvillkor

Den behörighet som krävs för att arbeta med uppgifter inom socialvården har fastställts i lagen och förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården.

Lagen tillämpas på behörighet som krävs av yrkesutbildad personal inom socialvården inom kommunala och statliga förvaltningsområden samt privat service till de delar som servicen omfattas av lagen om tillsyn över privat service.

Social- och hälsovårdsministeriet handbok om tillämpning av behörighetsvillkoren för arbetssökande och arbetsgivare.

Lagen om behörighetsvillkor innehåller inte bestämmelser om uppgiftsstrukturen eller dimensioneringen av personal inom socialvården. En rekommendation har utfärdats om uppgiftsstrukturen.

  • Rekommendation för uppgiftsstrukturer för den yrkesutbildade personalen inom socialvården (Publikationer 2007:11)
  • Rekommendation för uppgiftsstrukturer för den yrkesutbildade personalen inom socialvården och handbok om behörighetsvillkor (Kommuninfo 11/2007)

Behörighet för personal inom hälso- och sjukvården bestäms i lagen

Om yrkesutbildning och yrkesbehörighet för personal inom hälso- och sjukvården bestäms i lagen respektive förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljar på basis av ansökan yrkesutbildade personer som utbildats i Finland eller utomlands rätt att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården i Finland. Valvira för ett riksomfattande register över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, Terhikki.

Sjukskötarna har begränsad rätt att förskriva läkemedel

Sjukskötare samt hälsovårdare och barnmorskor som är legitimerade som sjukstötare har begränsad rätt att förskriva läkemedel när de har specialkompetens för förskrivning av läkemedel.

Efterundersökning utförd av en barnmorska eller hälsovårdare för kvinnor med normal förlossning 

Föräldrapenning kan betalas även då efterundersökningen för kvinnor med normal förlossning utförs av en barnmorska eller hälsovårdare som är anställd inom den offentliga hälso- och sjukvården och som har tillräcklig utbildning.

Psykoterapiutbildning och yrkesbeteckningen psykoterapeut

Statsrådets förordning som föreskriver om målen, omfattningen och innehållet för utbildning som leder till rätt att använda yrkesbeteckningen utbildad psykoterapeut trädde i kraft 31.12.2011.

I fråga utbildning som inletts innan förordningen trädde i kraft måste man ansöka om rätt att använda skyddad yrkesbeteckning som psykoterapeut hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården senast 30.6.2017.

Brottsregisterutdrag krävs av personer som arbetar med minderåriga

Av personer som arbetar med minderåriga krävs förutom intyg om behörighet även ett utdrag ur brottsregistret. Syftet med detta är att främja minderårigas säkerhet och skydda deras personliga integritet.

EU reglerar rätten att utöva yrke i annan medlemsstat

EU-direktivet om erkännande av yrkesbehörighet reglerar rätten att utöva yrke och erkännande av behörighet i annan medlemsstat.