FI SV

Avgifter för hemservice och hemsjukvård

Avgifterna för hemservice och hemsjukvård beror på om det är fråga om ett tillfälligt eller kontinuerligt hjälpbehov.

För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer.

För tillfällig hemsjukvård kan tas ut i 2016

  • högst 19,10 euro när hembesöket görs av läkare eller tandläkare,
  • högst 12,10 euro när hembesöket görs av sjukskötare eller hemvårdare,
  • För tillfällig hemsjukvård får däremot inte tas ut separat avgift av en person som får kontinuerlig hemsjukvård.

För kontinuerlig vård kan tas ut en skälig månadsavgift som bestäms enligt servicens kvalitet och mängd samt mottagarens betalningsförmåga och familjestorlek. Vid fastställande av betalningsförmåga beaktas vårdtagarens och makens inkomster om de lever i gemensamt hushåll. De eurobelopp justeras vartannat år.

Månadsavgiftens högsta avgiftsprocent av bruttoinkomster som överskrider inkomstgränsen enligt familjens storlek är under åren 2016 och 2017

Personantal Inkomstgräns euro/mån Avgiftsprocent
1 573

35

2 1 057 22
3  1 657 18
4 2 050 15
5 2 481 13
6 2 849 11

Månadsavgiften för hemservice och hemsjukvård får uppgå till högst det belopp av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocenttal anger. När antalet familjemedlemmar är större än sex, höjs inkomstgränsen med 348 euro och betalningsprocenten sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.

Som inkomst räknas inte bostadsbidrag och andra stöd som betalas för ett visst ändamål.

Avgifter för service under en närståendevårdares ledighet

Vård som ges under närståendevårdarens ledighet får kosta vårdtagaren högst 11,50 euro per dag.