FI SV EN RU

Reviderad lag om smittsamma sjukdomar träder i kraft den 1 mars 2017

21.12.2016 15.24
Pressmeddelande 240/2016
Reviderad lag om smittsamma sjukdomar träder i kraft den 1 mars 2017

Lagen om smittsamma sjukdomar har genomgått en fullständig omarbetning. Syftet med lagen är att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem genom att möjliggöra tidig diagnostisering och effektiv vård. I och med den nya lagen får den läkare som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar ett större ansvar i beslutsfattandet. Samtidigt blir administrationen lättare. Republikens president stadfäste den nya lagen om smittsamma sjukdomar den 21 december. Lagen träder i kraft den 1 mars 2017.

Den nya lagen ersätter den lag om smittsamma sjukdomar som utfärdades 1986 och som ändrats många gånger efter det. Samtidigt ändras flera andra lagar där det hänvisas till lagen om smittsamma sjukdomar.


Enligt den nya lagen ansvarar kommunen för bekämpningen av smittsamma sjukdomar och bland annat ordnandet av hälsokontroller inom sitt område på samma sätt som tidigare. Samkommunen för sjukvårdsdistriktet ska stödja kommunen med sin sakkunskap inom sjukdomsdiagnostik, bekämpning av sjukdomar och utredning av epidemier.


Den nya lagen gör att läkare som är specialiserade på smittamma sjukdomar får mer sakkunskap och beslutanderätt både i kommunerna och vid regionförvaltningsverken. Därigenom kan man vid behov snabbt utöka myndigheternas befogenheter vid bekämpning av smittsamma sjukdomar. Lagen stärker också Institutet för hälsa och välfärds ställning som nationell sakkunniginrättning inom bekämpningsarbetet.


Bekämpningen av smittsamma sjukdomar försvåras och hälso- och sjukvårdskostnaderna ökar på grund av vårdrelaterade infektioner och mikrober som är synnerligen resistenta mot läkemedel. För att bekämpa dessa preciserar lagen arbetsfördelningen och skyldigheterna för verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården och socialvården. Målet kan uppnås genom att man utvecklar nya tillvägagångssätt i samarbete med nationella och regionala sakkunniga inom smittsamma sjukdomar.


Den nya lagen preciserar bestämmelserna om tillgång till information som är nödvändig för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Institutet för hälsa och välfärd, sjukvårdsdistrikten och kommunerna får rätt att upprätta register över fall av en viss sjukdom i syfte att reda ut epidemier och spåra smitta. Behandlingen av anmälningar om biverkningar av vacciner överförs från Institutet för hälsa och välfärd till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).


Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar alla förvaltningsnivåer att ha beredskap för en exceptionell epidemi, såsom en pandemi. I sådana situationer är det social- och hälsovårdsministeriet som har ledningsansvaret, precis som hittills. Vid en exceptionell epidemi kan även verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, socialvården och företagshälsovården få utföra vaccinationer. Bestämmelser om deras rätt att utföra vaccinationer utfärdas genom förordning av statsrådet.


I och med den nya lagen om smittsamma sjukdomar införs en ny förmån, dagpenning vid smittsam sjukdom. Den ersätter de nuvarande förmåner, dvs. dagpenning och ersättning för inkomstbortfall, som en person får om han eller hon måste utebli från sitt arbete på grund av t.ex. karantän eller isolering.

Ytterligare information

Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 02951 63329, fornamn.efternamn@stm.fi
Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn 02951 63324, fornamn.efternamn@stm.fi
Sari Ekholm, överläkare, tfn 02951 63447, fornamn.efternamn@stm.fi


• Ofta frågat om den nya lagen om smittsamma sjukdomar
• Bekämpning av smittsamma sjukdomar
• Infektionssjukdomar (THL)